جشنوارهء تاریخ هنر

جشنوارهء تاریخ هنر که یک چهارراه مردم و دانستی ها محسوب می گردد، در طول سه روز بطور مجانی، کنفرانس ها، گفتمان ها، بازدیدها، کنسرت ها، نمایشات، نمایش فیلم ها، خوانش و ملاقات ها را در داخل قصر فانتِنبلو، وهمچنان درمحلات مختلف شهر فانتِنبلو، در اوون و در میی-لا-فورهِ پیشنهاد می کند. این همایش که رویدادی دوستانه و باز است، ادعای اجماع تمام مردم، تازه کاران و مسلکیان را دارد.

JPEG

جشنوارهء تاریخ هنر از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، انستیتیوت ملی تاریخ هنر و قصر فانتِنبلو، با همکاری و تقلای وزارت معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات فرانسه دایر می گردد. این جشنواره که مربوط می شود به وعده دیدار تمامی آنانیکه تاریخ هنر را دوست دارند و آن را بوجود می آورند، به نوآموزان، کنجکاوان همانند مسلکیان، یک نمایه سرشار از تاریخ هنر بصری ماقبل تاریخ تا خلاقیت آثار معاصر را با توجه به تقاطع نگاه محققین شناخته شده و محصلین، مسئولین نگه داشت، تجار و هنرمندان پیشکش می نماید. جشنواره متذکره مواظب ارائهء خلاقیت تاریخ هنر، زمانیکه با دیگر رشته های علوم بشری (انسان شناسی، روان شناسی، جغرافیه، فلسفه، جامعه شناسی ...) و علوم عینی و موثق (کیمیا، ریاضیات تطبیقی) درب گفتمان را می گشاید، است.

(...)

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://festivaldelhistoiredelart.com/festival/

تاریخ نشر 15/02/2017

قسمت بالایی صفحه