جایگاه زنان در افغانستان و غیرت یک زن افغان، نظر به چشم دید و روایت ژوزِف کِسِل - سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی

مستند مصور جالبی از چند سخن و گفتار ژوزِف کِسِل نویسنده نامدار فرانسه درمورد جایگاه و موقف زنان در افغانستان بطور کُل و غیرت یک زن افغان بگونه اخص - سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی - (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

1967 – Joseph Kessel parle des femmes en Afghanistan

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https ://www.ina.fr/video/I00009767

تاریخ نشر 14/02/2018

قسمت بالایی صفحه