جایزه نوبِل صلح – اعلامیه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه [fr]

PNG

جایزه نوبِل صلح که مشترکآ به ملاله یوسفزی و کایلاش ستیاتی اعطا گردید، پاداشی است به تعهد بارز آنها به نفع حقوق اطفال.
رئیس جمهور فرانسوا هولاند جرآت سترگ ملاله یوسفزی در راستای داشتن حق تعلیم و تربیه بخصوص دختران و فعالیت پیگیر کایلاش ستیاتی را در افشای کار اطفال استقبال می کند.
تذکار باید داد که اطفال اولین مظلومین جنگ ها در دنیا استند. همین اینها اند که اگر زمانی جبرآ در منازعات جلب و جذب نشوند یا کشته و یا اختطاف می شوند. تعداد خیلی کثیری اطفال در بسا کشورها هنوز هم از حق اساسی دسترسی به تعلیم محروم اند.
بدین مناسبت فرانسه دوباره قاطعیت عملکرد خودرا در چهار چوب تعهدات بین المللی جهت حفاظت موَثر حقوق اطفال تآیید می کند.
(اعلامیه متذکره را در سایت "الیزه" دریافت بدارید.)

>http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/prix-nobel-de-la-paix-decerne-a-malala-yousafzai-et-a-kailash-satyarthi/]

پیام موَرخ 10 اکتوبر 2014 مطابق 18 میزان 1393 لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه

مراتب تهنیات خودرا به ملاله دختر خانم جوان پاکستانی و به کایلاش ستیاتی مبارز مدنی هندی که جایزه نوبِل صلح به ایشان تفویض گردید، ابراز می دارم.
جرآت و مبارزه ای شانرا به نفع حقوق اطفال و حق دسترسی به تعلیم و تربیه تقدیر می نمایم.
تعهد ملاله و کایلاش ستیاتی، تعهد فرانسه نیز می باشد. فرانسه در شرف بیست پنجمین سالگرد قبولی اساسنامه بین المللی مرتبط به حقوق اطفال، بیشتر از هر زمانی در این مبارزه متعهد باقی می ماند.
(پیام مذکور را در "فرانس دیپلوماسی" دریافت بدارید.)

>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le/actualites-2014-sur-le-theme-des/article/prix-nobel-de-la-paix-declaration]

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه