جایزه نوبِل اقتصاد – اعلامیهً رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی [fr]

JPEG

اعلامیهً موَرخ 13 اکتوبر 2014 مصادف 21 میزان 1393 ریاست جمهوری
رئیس جمهور گرمترین تهنیات خودرا به ژان تیرول تقدیم می دارد. یک افتخاریِ به فرانسه است.
جایزه نوبِل اقتصاد که به موصوف اعطآ گردیده پاداشی است به کارها و آثار شناخته شده اش بسطح بین المللی دربارهً بحران مالی، متوازن ساختن صنایع شبکه و نظام بانکی.
ژان تیرول، عضو شورای تحلیل اقتصادی، مکتب اقتصاد "تولوز" را که درخشش اش با این امتیاز تصدیق گردید، ریاست می کند.
ژان تیرول بعد از جرارد دوبرو در سال 1983 و موریس الیِ در سال 1988، سومین فرانسوی است که جایزه نوبِل اقتصاد را دریافت می دارد. این دومین باریست که امسال یک فرانسوی جایزه نوبِل را اخذ می کند. جمعهً گذشته جایزه نوبِل ادبیات به پاتریک مودیانو اهدآ گردید.
این جایزه نوبِل کیفیتِ تحقیقات در کشور ما را هویدا ساخت.

پیام موَرخ 13 اکتوبر 2014 مطابق 21 میزان 1393 وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه
گرمترین تبریکات خودرا به ژان تیرول که جایزه نوبِل اقتصاد به وی اعطآ شده است، تقدیم می دارم.
بدین منوال یکی از برجسته ترین اقتصاددانان فرانسوی مکافات شد. اهل پوهنتون، رئیس و بنیانگذار مکتب اقتصاد "تولوز" که بدان از سال 1990 وفادار مانده، ژان تیرول در طی خدمات و آثاراش اهمیت یک توازن کارآ و مَوثر بازارهای اقتصادی را ثابت ساخت. در جهان اقتصادی مکدر امروز، کارها و آثار وی همانند یک قطب نمای خیلی ارزشمند است.
بعد از تفویض جایزه نوبِل ادبیات به پاتریک مودیانو، این امتیاز عالی یک نشان جدیدی از تابنگی فرانسه را در جهان تبارز میدهد. بدینگونه مزیت فرانسوی شناخته شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه