جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه – سال 2015 – اطلاعیه به کاندیدان [fr]

JPEG

موَسسات غیر حکومتی بدون درنظرداشت ملیت، مرز، باید یک فعالیت در ساحه و رویکاری پیاده شده در فرانسه یا در خارج را که مطابق انتخاب شان بر یکی از دو موضوع ذیل در سال 2015 تمرکز داشته باشد، معرفی نمایند :

- موضع نخست : خطرات اَنتِرنِت برای حقوق بشر. اَنتِرنِت اگر بهترین جای آزادی بیان فردی محسوب می شود، مگر ابزار مطالبات و بسیج جمعی که از هر نوع امر و نظم موجود می رهد، نیز می باشد. (...)

- موضوع ثانی : محیط زیست و حقوق بشر. ارتباط دهی میان حقوق بشر و محیط زیست در جهان معاصر یک تعامل سرنوشت سازی را می سازد. جهت ارتقای این اهم، نهادهای بین المللی زیادی فعالیت کرده اند. هدف اصلی شان محض محافظت به شیوهء متداول و سُنتی از حقوق بشر نیست، یعنی (...).

پنج برنده، تحفه 000 70 یوروی را که از جانب صدراعظم اهدأ گردیده است، میان خود تقسیم می نمایند.
به پنج برنده بعدی، نشانِ "درجهء خاص" تفویض می گردد. کاندیداتوری ها باید خودرا با مقررات جایزه عیار سازند. مقرارت جایزه می تواند نظر به درخواست بشما ارسال گردد. با مراجعه با سایت اَنتَرنِتی ذیل نیز می توانید آنرا دریافت بدارید :
www.cncdh.fr

دوسیه کاندیداتوری که به لسان فراسوی بقید تحریر درمی آید، باید حاوی اسناد آتی باشد :
الف)- : یک نامهء کاندیداتوری که از جانب رئیس یا مسئول قانونی موَسسهء غیر حکومتی فعال امضأ شده و ارائه گردد ؛
ب)- : یک دوسیه که با جزئیات حاوی هدف و شرح برنامه عملی شده یا رویکاری پیشنهاد شده باشد. دوسیه متذکره باید بودجه مشخصی ( بهتر است معادل آن به سعر یورو رقم خورد) را پیشکش نماید ؛
ج)- : معرفی موَسسهء غیر حکومتی فعال (اصولنامه، کارهای عملی و غیره) ؛
د)- : نشانی ارتباطات پُستی و بانکی موَسسهء غیر حکومتی معرفی شده.

کاندیدان باید حتماً دوسیه تکمیل شده خویش را قبل از موعد تحویل دهی موَرخ 24 سپتامبر 2015 (2 میزان 1394) , به دارالانشأ عمومی کمیسیون، به نشانی: ( 35 سرک سَنت – دومینیک، پاریس هفتم، فرانسه - 35, rue Saint-Dominique – 75007 - Paris ) یا بذریعه آدرس ایمیل : michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr و cncdh@cncdh.pm.gouv.fr تسلیم نمایند.

بعد از اعلان نتایج از سوی هیئت موَظف، صدراعظم، جایزه 2015 را حوالی تاریخ 10 دسامبر 2015 مطابق به 19 قوس 1394 در پاریس اعطأ می نماید.

به امید موَفقیت های مزید شما !

PDF - 260.3 kb
(PDF - 260.3 kb)

جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه – سال 2015 – اطلاعیه به کاندیدان (به لسان فرانسوی)

PDF - 379.4 kb
(PDF - 379.4 kb)

جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه – سال 2015 – اطلاعیه به کاندیدان (به لسان انگلیسی)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه