جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه – سال ۲۰۱۶ / اطلاعیه به نامزدان

JPEG

رقابت برای اخذ جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه "آزادی-برابری-برادری" برای سال ۲۰۱۶ که از جانب صدراعظم جکومت فرانسه تفویض می گردد، بروی نامزدان علاقه مند این جایزه باز است.
جایزه یادشده در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ هجری شمسی) بوجود آمد و هدف از آن، مکافات دهی و زمینه سازی در کشور فرانسه یا در خارج جهت پیشبرد خوب عملکردهای انفرادی یا جمعی در ساحه، بدون درنظرداشت ملیت یا مرز که مطابق به انتخاب بر یکی از مطالب آتی تمرکز داشته باشد، است.

۱)- موَسسات غیر حکومتی یا کاندیدان بطور انفرادی بدون درنظرداشت ملیت، مرز، باید یک فعالیت در ساحه و رویکاری پیاده شده در فرانسه یا در خارج را که مطابق انتخاب شان بر یکی از دو موضوع ذیل در سال ۲۰۱۶ تمرکز داشته باشد، معرفی نمایند :

موضوع نخست : دفاع و محافظت از پناهجویان

تعداد پناهجویان %۲،۳ کل نفوس جهان را تشکیل می دهد. این رقم نیز مهاجرینی که از آزار و شکنجه یا ترس از عذاب و شکنجه فرار می کنند و هم بیجاشدگان زیست محیطی و یا آنانیکه کشور شان را بقصد جستجوی شغل ترک می گویند، دربر می گیرد. (...)

موضوع ثانی : نمایندگی و دفاع از معلولین و معیوبین در پرتو منشور سازمان ملل متحد و در پیوند با حقوق معلولین و معیوبین

اشخاصیکه با داشتن معلولیت و یا معیوبیتی زندگی می کنند، اکثراً در زمرهء حاشیه رفته ترین افراد محسوب می گردند و در برخورداری از مفادات حقوق بنیادی شان، با مشکلات خاص و یگانه ای مواجه می شوند. (...)

۲)- پنج برنده در مراسم رسمی به پاریس دعوت خواهند شد و از جانب صدراعظم فرانسه با ایشان مدال اعطأ گردیده و مبلغ عمومی ۰۰۰ ۷۰ یورو را دریافت نموده که میان خود تقسیم خواهند نمود.

به پنج برنده بعدی، نشانِ "درجهء خاص" از جانب سفیر فرانسه در کشور متبوعه شان تفویض خواهد گردید.

۳)- نامزدی ها یا درخواست ها باید با مقررات جایزه عیار گردد. مقرارت جایزه می تواند نظر به تقاضا بشما ارسال گردد. با مراجعه با سایت اَنتَرنِتی ذیل نیز می توانید آنرا دریافت بدارید : http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme .

۴)- دوسیه نامزدی ای که به لسان فراسوی بقید تحریر درمی آید، باید حاوی اسناد آتی باشد :

الف)- : یک نامهء نامزدی از جانب رئیس یا مسئول قانونی موَسسهء غیر حکومتی فعال یا از سوی نامزد بطور انفرادی امضأ شده و ارائه گردد ؛

ب)- : دوسیهء نامزدی معهء اطلاعیه به نامزدان، از آدرس برقی ذیل قابل دسترس است :
//www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme .

این دوسیه با جزئیات هدف برنامه پیشنهاد شده و شرح تطبیق رویکار را معرفی می کند. دوسیه متذکره باید حاوی بودجه مشخص ( بهتر است معادل آن به سعر یورو رقم خورد) باشد ؛
ج)- معرفی موسسهء غیر حکومتی فعال (اساسنامه، امور عملی و بسر رسیده وغیره)
د)- نشانی ارتباطات پُستی و بانکی موَسسهء غیر حکومتی، یا کاندید انفرادی ارائه گردد.

۹ میزان ۱۳۹۵ نامزدان باید حتماً دوسیه تکمیل شده شان را قبل از موعد تحویل دهی موَرخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / به دارالانشأ عمومی کمیسیون، به آدرس :
- ۳۵ سرک سَنت – دومینیک، پاریس هفتم ۷۵۰۰۷، فرانسه –
- یا بذریعهء آدرس ایمیل :
: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr
ارسال بدارند.

بعد از اعلان نتایج از سوی هیئت منصفه، صدراعظم، جایزهء حقوق بشر جمهوری فرانسه سال ۲۰۱۶ را حوالی تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ مطابق به ۲۰ قوس ۱۳۹۵ در پاریس اعطأ خواهد نمود.
خواهشمندیم تا مراتب تهنیات والای ما را پذیرا شوید. با عرض حرمت.

PDF - 281.5 kb
(PDF - 281.5 kb)

به لسان فرانسوی

PDF - 176.7 kb
(PDF - 176.7 kb)

به لسان انگلیسی

تاریخ نشر 25/09/2016

قسمت بالایی صفحه