جاپان – روابط دوجانبه – گفتگوی سیاسی - نظامی و گفتگوی راهبردی (پاریس، ۶ جنوری ۲۰۱۷ / ۱۷ جدی ۱۳۹۵)

بتاریخ ۶ جنوری ۲۰۱۷ (۱۷ جدی ۱۳۹۵)، سومین دور گفتگوی سیاسی - نظامی که در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) پایه گذاری شده بود، در"کیِ دورسی" یا مقر وزارت امورخارجه و انکشاف بین المللی فرانسه تدویر یافت، و این مقطع گفتمان منتج به اجماع وزرأی امور خارجه و دفاع کشورهای فرانسه و جاپان گردید.

JPEG


در این دور مذاکرات دوجانبه، موضوع بحران های منطقوی، بخصوص در حول موضع گیری نگران کنندهء کشور کوریای شمالی و رُشد همکاری فرانسه و جاپان درعرصهء امنیت و دفاع، مطمح بحث قرار گرفت.

در حاشیهء این گفتمان سیاسی - نظامی، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با آقای فومیو کیشیدا، همتایی جاپانی اش ملاقات و تبادل نظر نمود.

JPEG

وزرأی مذکور اولویت های کاری شراکت اقتصادی با کشور جاپان، منجمله همکاری در بخش نیروی هسته ای غیر نظامی، و همچنان نیز همکاری ما در بخش انکشاف پایدار یا گردشگری، ترتیب دهی و تنظیم نمودن رویدادهای عمده و وسیع، مانند همایشی بنام "جاپانیزم ۲۰۱۸" و بالاخره تطبیق پلان فرانسه - جاپان در راستای انکشاف پایدار، صحت و امنیت در قارهء افریقا را در جلسه کاری مطرح نمودند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-japon-evenements/article/japon-relations-bilaterales-dialogue-politico-militaire-et-dialogue-strategique

تاریخ نشر 08/01/2017

قسمت بالایی صفحه