جامعهء کشورهای پرتگالی زبان (سی.پی.ال.پی.) – ورود و قبولی جمهوری فرانسه بحیث دولت ناظر شریک (کَپ وِر، ۱۷ و ۱۸ جولای ۲۰۱۸ / ۲۶ و ۲۷ سرطان ۱۳۹۷)

اجلاس کنفرانس مورخ ۱۷ و ۱۸ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۶ و ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) منعقدهء سانتا ماریا کَپ وِر سران حکومت ها و دول، تصمیمی مبنی بر ورود و برسمیت شناختن جمهوری فرانسه را بحیث دولت ناظر شریک در جامعهء کشورهای پرتگالی زبان (سی.پی.ال.پی.) اتخاذ نمود.

JPEG

جامعهء کشورهای پرتگالی زبان (سی.پی.ال.پی.) بتاریخ ۱۷ جولای ۱۹۹۶ میلادی (۲۶ سرطان ۱۳۷۵ هجری شمسی) بوجود آمد، و متشکل است از نُه دولت عضو (انگولا، برازیل، کَپ وِر، گینهِ – بیساو، گینهِ استوایی، موزامبیک، پرتگال، ساو تومهِ-و-پرنسیپ، تیمور شرقی) و از کم و بیش ده دولت ناظر شریک.

JPEG

اقدام به اتخاذ این تصمیم، بیانگر تداوم طبیعی پیوندهای نیرومند و تنگاتنگی است که جمهوری فرانسه را با جهان پرتگالی زبانان در چندین قاره وابسته می سازد : پیوندهای تاریخی و بشری با جمهوری فرانسه، تشریک طویل ترین مرز زمینی مان با جمهوری فِدِراتیف برازیل، پشتیبانی از استقلال بعداً از قیام و بازسازی جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی، جزم عزم به جا دادن کشورهای افریقایی در قلب دیدگاه مان از جهان. جمهوری فرانسه با هر یکی از نُه دولت عضو جامعهء کشورهای پرتگالی زبان (سی.پی.ال.پی.) دارای روابط غنی و فشرده ای درعرصه های دیپلوماتیک، فرهنگی و اقتصادی است.

PNG

جمهوری فرانسه در راستای تحقق اهداف ارتقای چند زبانگی و تنوع فرهنگی، با دول عضو جامعهء کشورهای پرتگالی زبان (سی.پی.ال.پی.) شریک است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-France/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/communaute-des-pays-de-langue-portugaise-accession-de-la-France-au-statut-d

تاریخ نشر 24/07/2018

قسمت بالایی صفحه