جامعهء مدنی – آغاز «کانکور محرک ! » ( « کیِ دورسیِ یا وزارت امور خارجه فرانسه، ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۳ حمل ۱۳۹۶)

ما، درچوکات گشایش این وزارت بروی جامعهء مدنی، بروز پنجشنبه ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی، از انجمن «محرک ! » جهت آغاز عملیه زیر نام «کانکور محرک ! » در مقر وزارت امور خارجه و انکشاف بین‌المللی جمهوری فرانسه پذیرایی نمودیم.

JPEG

این ابتکار به جوانانی بین سنین ۱۴ و ۲۲ سال پیشنهاد می‌کند تا با گردانندگی و ساخت یک فیلم کوتاهی دربارهء رادمردان الگوی شان، به این شخصیت‌های که مورد احترام و ستایش آنها قرار دارند، ارجگزاری نمایند.

انجمن مذکور از ورای این اقدامی که با شراکت و همکاری دیده بان تنوع شورای عالی سمعی و بصری روی دست گرفته شده است، می‌خواهد زمینهء تبادلات و انتقال ارزش‌ها میان نسل ها را مساعد نموده و به تنوع اجتماعی سرزمین های ما افتخار ببخشد.

JPEG

انجمن «محرک ! » جهت ارتقای برابری فُرصت های مناسب به جوانان در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) ایجاد گردید. این انجمن وظیفه خود می داند تا جوانان را در انتخاب رشته مسلکی شان همسویی و همگامی نماید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/actualites/article/societe-civile-lancement-du-concours-moteur-23-03-17

تاریخ نشر 23/03/2017

قسمت بالایی صفحه