جاذبیت – گزارش سالانهء دفتر کار نهاد"ای.وای" درمورد جاذبیت فرانسه (۲۳ می ۲۰۱۷ / ۲ جوزا ۱۳۹۶)

نظر به "شاخص جاذبیت" که از سوی دفتر کار نهاد "ای.وای" بروز سه شنبه ۲۳ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی منتشر گردید، کشور فرانسه شاهد "صعود چشمگیر" جاذبیت است.

JPEG


فرانسه که سومین مقصد و هدف اروپایی بیشترین مورد علاقه و توجه سرمایه گذاران بین المللی شمرده می شود، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) با جلب و جذب ۷۷۹ رویکار سرمایه گذاری در مقابل ۵۹۸ رویکار در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمی)، افزایش قابل ملاحظه کمیت رویکارهای سرمایه گذاری خارجی را در خاک خویش ثبت نموده است.

JPEG

این سطح بلندی سرمایه گذاری ها که هرگز طی ۱۰ سال گذشته درج نگردیده است، در ایجاد دستکم ۰۰۰ ۱۷ پُست شغلی سهم می گیرد.

JPEG

این امر بیانگر قویترین پیشرفت در میان ده جاذب ترین کشورهای اروپایی است (بیش از %۳۰ ، در مقابل بیش از %۱۲ برای آلمان و بیش از %۷ برای انگلستان). برعلاوه، فرانسه از بابت تعداد جابجایی و تمکین تأسیسات صنعتی و تدارکاتی در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. در زمرهء برگه های برندگی فرانسه، نوآوری در مقابل کشش صنعت گردشگری و کیفیت زیرساختارها، به مانند اولین امتیاز رقابتی برای نیم تصمیم گیران سوال شده به نظر می رسد.

JPEG

موازیاً، تصویر فرانسه در خارج به سیرصعودی خویش ادامه می دهد و سطح قبل از بحران (%۷۳ دید مثبت، مقابل %۶۴ عین دید در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی)) را مجدداْ در می یابد. این نما و چهره کشور بخصوص نزد سرمایه گذاران بین المللی غیر مقیم و مستقر در فرانسه (%۶۱ آنها این کشور را جاذب و مورد عطف می پندارند) تقویت می گردد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/renforcer-l-attractivite-de-la-france/article/attractivite-rapport-annuel-du-cabinet-ey-sur-l-attractivite-de-la-france-23-05

تاریخ نشر 24/05/2017

قسمت بالایی صفحه