"تِدِکس کابل" نشستی را در مقر سفارت فرانسه دایر کرد ! [fr]

یوم پنجشنبه ۴ فبروری ۲۰۱۶ (۱۵ دلو ۱۳۹۴)، آقای ژان- میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان از یک گِردهمایی شبانهء"سالون تِدِکس کابل" در مقر سفارت فرانسه پذیرایی بعمل آورد.

بتاریخ ۴ فبروری گذشته (۱۵ دلو) و به ابتکار انستیتیوت فرانسه در افغانستان "ایفا"، یک نشست شبانهء "سالون تِدِکس کابل" در مقر سفارت فرانسه تنظیم گردید. هدف از این جلسه شبانگاهی، شناساندن بیشتر "تِدِکس"، خاصتاً معرفی مفهوم "تِدِکس" به حاضرین بود و تعداد کثیری از مدعوین نیز به دعوت مذکور لبیک گفتند.

JPEG

آقای اجازبادی هشام، بنیانگذار "تِدِکس کابل" فلسفه و چگونگی تشکیل یادشده را تشریح نمود و در برابر کامیابی های اش، ساختار "تِدِکس" تصمیم گرفت که به مجتمع هواداران اش اجازه دهد تا "روحیهء تِدِکس" را در سرتاسر جهان پخش نماید. موصوف خاطر نشان ساخت که برنامهء "تِدِکس" به همین منظور ایجاد شده است : یعنی، پیگیری شریک ساختن مفکوره ها و شور و شوق در راستای کسب دانش. (حرف "ایکس" در آخر مخفف، بیانگر انتظام رویدادهای مستقل، ولی با در نظرگرفتن و مراعات نمودن یک تعداد شاخص های تعریف شده از سوی "تِد"، است.)

JPEG

ویدیوهای تعبیه شده از کنفرانس های "تِدِ" و "تِدِکس" با ارائه تشریحات موَجز به نمایش گذاشته شد. بعضی از سخنرانان افغان حاضر در کنفرانس های اخیر مربوط به "تِدِکس کابل"، به اثبات رسانیدند که "روحیهء تِدِکس" در افغانستان بگونه چشمگیری فعال می باشد.

JPEG

برای آنانیکه با "تِد"معرفی نیستند یا می خواهند در زمینه بیشتر بدانند :

https://www.ted.com/

JPEG

برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارهء "تِدِکس کابل" :

https://www.tedxkabul.com/

PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه