۲- تولد [fr]

رونویسی یا تسجیل یک سند تولدی افغان

مطابق به مادهء ۱۸ قانون مدنی، طفلی که اگر در خارج از کشور هم بدنیا آمده، اما اقلاً یکی از والدین اش تابعیت فرانسه را داشته باشد، فرانسوی محسوب می گردد.

یکباری که آمر ذیصلاح ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی افغانستان یک سند یا کارت تولدی را تعبیه نموده ،مرقوم داشت، سند مذکور می تواند در مراجع ثبت دفتر خدمات مرکزی حالات مدنی رونویس گردیده، تسجیل یابد.

رونویسی یا تسجیل عبارت است از انتقال معلومات و مشخصات سند یا کارتی که در چهارچوب قوانین فرانسه از سوی مقامات سویس صورت ترتیب داده داشته باشد، به مراجع ثبت قونسلی فرانسه.

این اقدام رایگان فقط بذریعهء مراسله مکاتیب صورت می پذیرد.

هیچ معیادی برای رونویسی یا تسجیل یک سند یا کارتی تعیین نشده است. ولی انجام بدون تأخیر این امر، به نفع اتباع تمام می شود. عملاً، انجام هر تقاضای پاسپورت (گذرنامه) یا کارت هویت ملی فرانسه، از قبل مستلزم رونویسی یا تسجیل سند تولدی شخص متقاضی است.

قبل از روآوردن به هر اقدامی جهت رونویسی یا تسجیل سند تولدی طفلی که در موجودیت پیوندهای زوجی بدنیا آمده باشد، نکاح نامهء والدین باید قبلاً در مراجع ثبت قونسلی فرانسه رونویسی و درج شده باشد.

شناخت و رسمیت

برای والدینی فاقد عقد نکاح، خاصتاْ به پدر اکیداً توصیه می گردد (تبعهء فرانسوی یا خارجی) تا فرزنداش را قبل از تولد (در فرانسه شناخت فرزند می تواند از جانب پدر و مادر صورت گیرد) با حضور در برابر هر آمر ذیصلاح ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی جمهوری فرانسه (در فرانسه یا در خارج بشمول سفارت فرانسه مقیم کابل) از خود دانسته و برسمیت بشناسد : این تعامل، اقدامات بعدی تان را در ارتباط به تعیین اسم خانواده (تخلص) سهولت خواهد بخشید.

چگونه پروندهء رونویسی یا تسجیل سند تولدی تدوین می یابد ؟

فهرست مدارک یا مصادیقی که ضمیمهء پرونده تان می گردد :

مورد نخست : فرزند صغیر است، و والدین اش در روز تولد وی ازدواج کرده اند :
فورمهء رونویسی یا تسجیل سند تولدی طفل صغیر مربوط به والدینی در قید نکاح

PDF - 57.9 kb
Formulaire transcription acte de naissance enfant mineur de parents mariés
(PDF - 57.9 kb)

مورد ثانی : فرزند صغیر است، و والدین اش ازدواج نکرده بوده اند : مدارک یا مصادیق مطالبه شده در مورد ثانی عین مدارک مورد نخست است، اما با این تفاوت که در مورد ثانی باید یک مدرک یا تصدیقی مبنی بر اثبات ربط فرزندی با پدر و مادر اضافه گردد (مثلاً : سند یا کارت برسمیت شناختن طفل)

مورد ثالث : فرزند در روز تقاضای رونویسی یا تسجیل سند تولدی اش بالغ گردیده است : در این صورت، فرزند (بالغ) فورمهء تقاضای رونویسی یا تسجیل را خوداش شخصاً امضأ خواهد کرد.

اسم طفل/فرزند

اسم طفل یا فرزند همان اسمی است که از سند تولدی خارجی برگرفته می شود (مراجعه شود به : article 311-24-1 du code civil)

با این وجود، والدین حین تقاضای رونویسی یا تسجیل می توانند خواهان تطبیق قانون فرانسوی جهت تعیین اسم فرزند شان گردند :

قانون مورخ ۴ مارچ ۲۰۰۲ میلادی loi du 4 mars 2002 حین رونویسی یا تسجیل سند تولدی، امکان انتخاب یا تغییر اسم خانواده (تخلص) طفل یا فرزند را بذریعهء صورت اظهاریه، پیش بینی کرده است.

اسم خانواده (تخلص) می تواند یک اسم ساده و بسیط باشد (اسم پدر یا اسم مادر)، یا یک اسم مضاعف، با نظم و ترتیب خواسته شده.

انتخاب اسم ساده ترین و متداول ترین کار است : در این صورت، والدین فورمه مربوطه را امضأ و ضمیمهء تقاضای رونویسی یا تسجیل می کنند.

درصورت تغییر اسم، از والدین خواهش بعمل می آید تا با آمر ذیصلاح ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی سفارت کبرای فرانسه مقیم افغانستان تماس برقرار کنند.

چگونه پرونده تان را ارسال می دارید ؟ نشانی ها و تماس های کارآمد :

تقاضاهای رونویسی یا تسجیل تنها بذریعهء مراسله مکاتیب به نشانی ذیل صورت می پذیرد :

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Service central d’état civil
Bureau rédaction 1
11, rue de la Maison blanche
44941 NANTES cedex 9
FRANCE

وزارت اروپا و امـور خارجـه جمـهوری فرانســه
ریاست خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی
دفتر تحریر شماره ۱
۱۱، جادهء قصر سفید
۴۴۹۴۱ نانت سِدِکس ۹
جمـهوری فرانســه

جهت دریافت معلومات مکمله و مزید : ریاست خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی () :

- Service central de l’état civil : Br1.SCEC@diplomatie.gouv.fr

تاریخ نشر 27/03/2019

قسمت بالایی صفحه