توسعهء ظرفیت خودکفای تعلیمات در دفتر امور اداری ریاست جمهوری [fr]

نشست کمیته رهنمایی رویکار توسعهء ظرفیت خودکفای تعلیمات در دفتر امور اداری ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴ قوس ۱۳۹۵) دایر گردید.

رویکار مذکور می کوشد تا "مرکز حکومت" افغانستان را با ابزار تعلیماتی قادر به جواب دهی به ضروریات خاص امور آموزش دهی (مطالعهء اثرات، پیگیری و ارزیابی سیاست های عامه، هماهنگی حکومتی و غیره)، در ارتباط و تشریک مساعی با دیگر تأسیسات و نهادهای مرکزی حکومت (دارالانشأی شورای وزرأ، اداره مستقل اُرگان های محلی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ولسی جرگه، مشرانو جرگه، وزارتخانه های عدلیه و مالیه) مجهز سازد.

خانم کامله صدیقی، معاونه عمومی دفتر امور اداری ریاست جمهوری و خانم ویکتوریا غوری، رئیسهء منابع بشری، و همچنان آقای ظریف مجددی، مسئول تعلیمات و آقای اَلن مازِتو، اتاشه همکاری سفارت فرانسه در کابل با همکاری آقایان ستیفن نیکولا از "ای.تی.آر کونسولتینگ"، سلیمان ستاری و گوتیهِ لوپرِتر، متخصصین تخنیکی بین المللی، حالت و چگونگی پیشرفت های انجام یافته درعرصهء تطبیق رویکار را بعد از تشکیل کمیته رهنمایی قبلی در برج نوامبر ۲۰۱۵ (عقرب/قوس ۱۳۹۴) مطمح بحث و تدقیق قرار دادند.

JPEG

این رویکار از ماه فبروری ۲۰۱۵ (دلو/حوت ۱۳۹۴) بدینسو فُرصت داد تا بترتیب پلان ارزیابی مدیریت منابع بشری و شعبهء تعلیمات دفتر امور اداری ریاست جمهوری تحقق یابد. شعبهء تعلیمات دفتر امور اداری ریاست جمهوری برخوردار از یک اتاق آموزشی کاملاً مجهز با تجهیزات لازمه شد. ۴۵ تن از منسوبین عالیرتبه افغان در فرانسه از برنامه های تعلیماتی مرتبط به هماهنگی حکومتی و مدیریت با تعیین اهداف معین مستفید گردیدند. رویکار یادشده تعلیمات ۳ انجنیر اصول تدریس را درمورد ارزیابی نیازمندی های آموزش، ترتیب بندی و انسجام تعلیمات، تعلیم و تربیهء مربیان و نظارت و تفتیش تعلیمات عهده دار می شود. انجنیران فوق الذکر مسئولیت انتخاب مربیان آینده از جمله ای اشتراک کنندگان در برنامه های تعلیماتی و نظم و چوکات بندی شان را در تطبیق عین این تعلیمات در افغانستان بدوش خویش خواهند داشت.

کمیته رهنمایی بویژه تصمیم گرفت تا یک مدت زمان برای بسررسانیدن اندیشه و تعمق دربارهء نقش و موقف مربیان و دانش آموزان در دفتر امور اداری ریاست جمهوری را آغاز نماید ؛ و همچنان در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، برنامه های جدید تعلیمی در بخش مدیریت منابع بشری و نیز در ساحه مطالعهء اثرات و پیگیری ارزیابی و تفتیش سیاست های عامه مرعی الاجرا خواهد گردید.

اشتراک کنندگان جهت نتیجه گیری جدید از عملکردها، یک سال بعد از امروز باهم وعده ملاقات و بازدید دادند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه