توسعهء صنعت گردشگری : سفر آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه به شهر مارسای - (۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ / ۵ قوس ۱۳۹۸)

آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) جهت اشتراک در مراسم عقد امضأی یک قرارداد تفاهمی دربارهء توسعهء صنعت گردشگری و جهانی سازی منطقهء جنوب سرزمین فرانسه، عازم شهر مارسای گردید. توافقنامه متذکره میان منطقه ذیربط قرارداد، کُمیتهء منطقوی صنعت گردشگری منطقه متذکره و "اتوو فرانس"، متصدی صنعت گردشگری دولت فرانسه امضأ گردید.

JPEG

منطقهء جنوب موسوم به پرووانس – آلپ – کوت دازور هر سال دستکم ۲۲۰ میلیون مورد اقامت شبانگاهی گردشگران را درخود درج و مرقوم می دارد، و در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) از ۳۱ میلیون بازدیدکننده، بشمول ۶ میلیون گردشگر بین المللی پذیرایی و میزبانی کرد. این جذابیت گردشگری، منطقه یادشده را از لحاظ استقبال و پذیرایی از مشتریان بین المللی، به دومین منطقهء فرانسه در این عرصه مبدل ساخته است. منطقهء جنوب سرزمین فرانسه که شریک تاریخی "اتوو فرانس" است، از سالیان متمادی بدینسو یک راهکار گردشگری بُلند پروازانه ای را بر محراق سه برجسپ و شهرت جهانی، یعنی پرووانس، لا کوت دازور و لیِ آلپ به پیش می برد.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه کشور در جلسهء نتیجه گیری از عقد نخستین توافقنامهء تفاهمی درمورد توسعهء صنعت گردشگری و جهانی سازی یک منطقه فرانسوی و آنهم در همکاری و همگرایی با "اتوو فرانس" سهم گرفت. این توافقنامهء سه سالانه حاوی مشاهدهء آمار، همگامی با سرمایه گذاری صنعت گردشگری و ارتقای بین المللی مقاصد یا ساحات گردشگری واقع منطقه جنوبی سرزمین فرانسه است. این توافق، به کُمیته منطقوی صنعت گردشگری پرووانس – آلپ – کوت دازور و "اتوو فرانس" زمینهء انکشاف و پویایی اقتصاد صنعت گردشگری منطقوی، و همچنان درخشش منطقهء جنوب کشور را بسطح بین الملل فراهم می سازد. منظور "اتوو فرانس"، به تأسی از اتخاذ تدابیر مشارکتی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت رسیدن به اهداف حکومت مبنی بر افزایش درآمدها از بهر صنعت گردشگری بین المللی و ایجاد یک اقتصاد گردشگری پایدارتر در قلمرو فرانسه، بسط این نوعی جدید توافقنامه در سرتاسر مناطق فرانسوی با مدد و تقویهء اولویت های مناطق مزبور است.

JPEG

متعاقباً، آقای لودریان در کنفرانسی تحت عنوان "مدیترانهء فردا، فصل ۳" که از سوی منطقهء جنوب / پرووانس آلپ – کوت دازور انسجام و انتظام یافته بود و تمرکز بر سرمایه گذاری داشت، اشتراک ورزید. به دنبال نشست عالی مورخ ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه جوزا سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) دو ساحل که نیز در شهر مارسای برگزار گردید، کنفرانس فوق الذکر می بایست برمحور رویکارهای عملی و بدیع بنفع مردم و خاصتاً برای جوانان کشورهای همجوار بحیرهء مدیترانه و همچنان با اجماع و بسیج شبکه های جدید، مشارکت های جدید میان جوامع مدنی، شرکت های خصوصی، فعالان امور عامه، دول و سازمان های بین المللی، یک دورنمای جدیدی مدیترانه را بارز و برجسته می ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-a-marseille-26-11-19

تاریخ نشر 28/11/2019

قسمت بالایی صفحه