توزیع دو پایه سکانر تحلیل اسناد اداری به پولیس عدلی و قضایی ضد جرایم جمهوری اسلامی افغانستان [fr]

بروز یکشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۵ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، معین امنیت کشور معهء رئیس پولیس عدلی و قضایی (پولیس ضد جرایم افغانستان) درحضور معاون اتاشهء امنیت داخلی و متخصص تخنیک بین المللی بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، مراسم توزیع دو پایه سکانر تحلیل اسناد اداری را ریاست نمود.

JPEG

لابراتوارهای پولیس علمی مربوط به پولیس عدلی و قضایی و پولیس مسئول بازرسی و تفتیش پاسپورت ها در میدان هوایی بین المللی کابل، مجهز با وسایل یدکی حاوی یک بانک داده های بین المللی، قادر به تحلیل اسناد مسافرت طی زمان واقعی خواهند گردید.

اعطأی این دو وسیله کاری، بعد از اشتراک معاون لابراتوار در یک دورهء کارآموزی بین المللی تحت عنوان "تخنیک های جدید کشف اسناد جعلی"، روند یک عملکرد همکاری جانبین را به پایه اکمال می رساند. دورهء کارآموزی بین المللی یادشده با ابتکار بخش امنیت داخلی کابل بمیان آمده و از تاریخ ۲۲ الی ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ میلادی (از ۲ تا ۱۱ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی) از سوی ریاست همکاری بین المللی در شهر پاریس تنظیم گردیده بود.

PNG

معاون امنیت کشور از کمک فرانسه در راستای مبارزه علیه جعل اسناد که بنیاد خطرناک شبکه های جنایی و دهشت افگنی را تشکیل می دهد، صمیمانه ابراز امتنان نمود و خواستار انسجام مجدد اینگونه فعالیت گردید.

در همین روز، تحویل دهی سامان آلات در اماکن لابراتوار واقع در میدان هوایی بین المللی کابل، درحضورداشت رئیس پولیس تخنیکی و علمی و آمر پولیس سرحدات ترمینال میدان هوایی پایتخت کشور صورت پذیرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه