توزیع تصدیقنامه های اشتراک در برنامه آموزشی روش تحقیق حقوقی [fr]

از تاریخ ۱۹ الی ۲۴ فبروری ۲۰۱۷، برنامه آموزشی روش تحقیق حقوقی در مرکز آموزشی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دایر گردید.

تصدیقنامه های اشتراک در این برنامه بتاریخ ۲۴ فبروری توسط محترمه خانم غیوری، رییسه منابع بشری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، آقای مستو، اتشه همکاری سفارت فرانسه در افغانستان، و آقای ژان کریستوف لپوبل، آموزگار شورای ملی وکلای مدافع فرانسه، توزیع گردید.

‌این برنامه یکجا توسط ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انجمن مستقل وکلای مدافع و شورای ملی وکلای مدافع فرانسه تنظیم گردیده است. ۱۵ تن اشتراک کننده از نهاد های فوق الذکر و دفتر لوی څارنوالی، وزارت عدلیه، ولسی جرگه و مشرانو جرگه توانستند مهارت های خود را در بخش روش تحقیق حقوقی افزایش دهند. انتخاب برنامه بشیوه پیداگوژیکی عملی (متمرکز به سهم اشتراک کننده گان در ارتباط به فعالیت های روزمره) و تعدد نهاد های اشتراک کننده، سبب بحث ها و تبادل نظر زیاد در برنامه گردید.

JPEG

دور جدید این برنامه از تاریخ ۲۶ فبروری الی ۲ مارچ ۲۰۱۷ توسط آموزگان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای مدافع دایر خواهد گردید. اینان، برنامه آموزش آموزگاران را قبل از برگزاری برنامه تعقیب خواهند نمود.

در محفل توزیع تصدیقنامه های اشتراک این برنامه، روی انکشاف برنامه های آموزشی با استفاده از آموزگاران داخلی در افغانستان تاکید صورت گرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه