توافق میان کشورهای برما و بنگلدیش درمورد برگشت مهاجرین روهینگیایی (۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ / ۴ قوس ۱۳۹۶)

فرانسه از توافق مورخ ۲۳ نوامبر (۲ قوس) میان کشورهای برما و بنگلدیش استقبال می کند. این توافق میان مملکتین، جهت فراهم نمودن زمینهء عودت داوطلبانه مهاجرین روهینگیایی به برما، البته زمانیکه شرایط و اوضاع مساعد شده و ایجاب کند، نخستین گام نوید بخش محسوب می گردد.

در مقابل این فاجعه عمده در برخ علایق بشردوستی و اصول حقوق بشر، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در حاشیهء جلسه وزارتی "گفتگوی اروپا – آسیا" – (اسِم)، جهت فراهم سازی زمینه دسترسی کامل، مطمئن و بدون سد و مانع امداد بشردوستانه به مردم نیازمند، و تسهیل در بخش عودت داوطلبانه و مطمئن مهاجرین مطابق معیارهای بین المللی، نزد همتایان برمایی و بنگلدیشی اش دربارهء استعجالیت اختتام خشونت ها و تبعیضات در ایالت ارکان تأکید ورزید.

جهت ایجاد شرایط سالم و مناسب برگشت مهاجرین، امر اساسی است که تدابیری در قبال بازسازی، آشتی، مصالحه و حقوق بشر در ایالت ارکان اتخاذ گردد. تشکیل کُمیته متخصصین جهت پیگیری تطبیق کامل توصیه ها و دستورالعمل های کُمیسیون کوفی عنان که به آن خانم اونگ سان سووکی نیز متعهد گردیده است، باید در این عرصه موثر و مثبت واقع شود.

جمهوری فرانسه در چنین حول و حوشی، جد و جهداش را در راستای حمایت از انتقال مردم سالار کشور برما و تقلای حکومت ملکی در مسیر پیشرفت قانونمندی و احترام به حقوق بشر پیگیری، و هچنان از بذل کوشش های مقامات بنگلدیشی برای پذیرایی از مهاجرین در خاک اش، استقبال و تمجید می کند.

PNG

جهت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/birmanie/evenements/article/accord-sur-le-retour-des-refugies-rohingyas-entre-la-birmanie-et-le-bangladesh

تاریخ نشر 29/11/2017

قسمت بالایی صفحه