تمویل مالی، یک تعامل ضروری و لازمی در امر مبارزه علیه تغییر اقلیم [fr]

فرانسه از دوران رهبری اش در مقام ریاست کنفرانس بین المللی درمورد اقلیم ( کوپ ۲۱ – COP 21 ) بدینسو، امر تمویل مالی اقلیم را به یک اولویت کاری مبدل گردانید. رئیس جمهوری فرانسه ضمن سخنرانی مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (اول میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) خویش طی جلسهء کنفرانسی درمورد اقلیم که از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و تدویر یافته بود، مسئله ذیعلاقه را این چنین مشخص و واضح نمود : " موضوع صندوق وجهی سبز یک اولویت فوری و عاجل است". صندوق وجهی سبز یکی از ابزار نظم مالی منشور بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی پنداشته می شود. بدین عنوان، صندوق مذکور در امر تمویل مالی تعهداتی که درچوکات توافقنانهء پاریس اتخاذ یافت، ممد و موثر واقع می گردد.

نقش صندوق وجهی سبز در راستای ایجاد اعتماد و بسیج سرمایه گذاران خصوصی مبرم و خطیر محسوب می گردد. فراتراز این مأمول، تمویل مالی اقلیم در طویل المدت جهت بوجود آوردن زمینهء جلب دید و نظر هرچه وسیعتر و جهش سرمایه گذاری ها بصوب یک اقتصادی با تولید گاز کاربُن اندک، نیز باید تقویت و تصریح یابد.

صندوق وجهی سبز برای اقلیم : مبلغ ۱۰،۳ میلیارد دالر امریکایی منابع بسیج شده

JPEG

صندوق وجهی سبز برای اقلیم که مقراش در کوریا است، حین اجلاس کنفرانس اعضای کوپِنهاگ در سال ۲۰۰۹ میلادی (سال ۱۳۸۸ هجری شمسی) بخود شکل و نظمی اختیار کرد. این منبع مالی که صندوق اصلی چند جانبه گرای مختص به تمویل مالی مبارزه علیه تغییر اقلیم در کشورهای رو به انکشاف بشمار می آید، مأموریت ایفای نقش محرک و تلفیقی عملکردهای کاهش و مطابقت بسطح گسترده در کشورهای رو به انکشاف را از ورای سه نوع ارزش مزید آتی بعهده دارد : افزایش حجوم مالی برای مبارزه با تغییر اقلیم، گسیل و پخش ابزار مالی متنوع و پوشش بهتر نیازمندی ها. صندوق وجهی مذکور مکلف به ایفای یک نقش محرک و توحیدی درقبال تسهیل جریانات عامه و خصوصی است.

صندوق وجهی سبز یک نقش محرک و توحیدی عملکردهای آُفت تأثیرات بی نظمی اقلیمی و مطابقت بسطح گسترده در ممالک رو به انکشاف را از ورای سه نوع ارزش مزید ذیل ایفا می کند :

- افزایش حجوم مالی برای مبارزه علیه تغییر اقلیم ؛

- گسیل و پخش ابزار مالی (اعطأی مدد و قروض امتیازی، ضمانت ها، اقدام به اشتراک، بیمه، تشریک احتمالات و خطرات، نظام های تحریض و ترغیب به انجام امور عالی، کمک بودجوی وغیره) بذریعهء یک شبکه وسیع کتله ها یا هویت های تطبیق و واسطه ها، بشمول هویت ها و واسطه های ملی ؛

- پوشش بهتر نیازمندی های که همین اکنون یا بطور نابسنده تحت پوشش قرار گرفته است و یا به آنها بگونهء ناکافی رسیدگی می شود، مانند معضل انطباق آسیب پذیرترین افراد.
صندوق وجهی سبز رویکارها و برنامه های را تمویل می کند که در تبانی با نیازمندی های ممالک، حاوی نیروی بالقوه تغییرده حداعظمی بسوی اقتصادهای با تولید گاز کاربُن اندک، منطبق و انعطاف پذیر باشد.

شاخصه های ابتدائی سرمایه گذاری ها عبارت است از :

- تأثیرگذاری منتظره،

- نیروی بالقوهء تغییر الگو،

- نیروی بالقوهء انکشاف پایدار،

- مایحتاج مستفید شوندگان،

- تملک ملی،

- کارآیی و موثریت.

(...)

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/le-financement-un-enjeu-essentiel-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique/#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/le-financement-un-enjeu-essentiel-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique/#sommaire_2
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/FicheReperes_FinancementsInnovantsClimat_2012_FR_cle8cb847.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.afd.fr/
http://www.ffem.fr/
http://www.leadinggroup.org/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه