تمویل تجهیزات شفاخانه سروبی توسط فرانسه و موسسه جهانی صحت [fr]

تمویل تجهیزات شفاخانه سروبی توسط فرانسه و موسسه جهانی صحت

- در شراکت با موسسه جهانی صحت (WHO)، سفارت فرانسه خریداری تجهیزات طبی برای شفاخانه ولسوالی سروبی را که هزینه آن به 90.000 دالر امریکایی بالغ میگردد، تمویل نموده است.

این اهدا برای جبران خسارات اختصاص داده شده که به تاریخ 4 آگست سال گذشته از اثر سرازیر شدن سیلاب به این شفاخانه وارد گردیده بودند. تجهیزات مذکور شامل (بسترهای مریض، وسایل جراحی کوچک، اینکبیوتور، ست وسایل شکافتن شکم برای تشخیص مریضی، آکسیجن، وسایل انیستیزی...) که برای شفاخانه مذکور دارای اهمیت حیاتی میباشد.

فرانسه در قبال کمک به افغانستان بیشتر متعهد میباشد تا مردم افغانستان بتوانند از خدمات صحی با کیفیت عالی مستفید گردند. از سال 2008 بدینسو، فرانسه قویاً با مردم و مقامات ولسوالی سروبی متعهد گردید و بالخصوص تمویل تجهیزات و بازسازی مکمل شفاخانه سروبی را بین سالهای 2011 و 2012 به عهده گرفت. در این زمینه، پرسونل طبی و اداری این شفاخانه از برنامه آموزش بهره مند شدند.

این فعالیت جدید مندرج معاهده دوستی و همکاری منعقده بین دو کشور برای مدت 20 سال میباشد و نمایانگر تداوم تعهد فرانسه در قبال مردم افغانستان بعد از خروج نیروهای نظامی فرانسوی از کاپیسا و سروبی قلمداد میگردد.

تاریخ نشر 21/01/2014

قسمت بالایی صفحه