تقویت همکاری ها میان افغانستان و فرانسه [fr]

تقویت همکاری ها میان افغانستان و فرانسه

محترم وزیر صاحب مالیه جمهوری اسلامی افغانستان داکتر حضرت عمر زاخیل وال و محترم سفیر فرانسه در افغانستانِ ژان میشل مارلود، به تاریخ 10 فبروری 2014 در وزارت مالیه، یک موافقتنامه دوجانبه را بخاطر تطبیق یک پروگرام جدید همکاری میان این دو کشور به مبلغ 15.36 میلیون یورو را امضا نمودند.

این کمک به منظور تمویل یک پروگرام مهم برق رسانی در ولایت کاپیسا که با مشارکت وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و دفتر مطالعات "Integration" تحقق میابد، اهدا میگردد.

پروگرام 17.5 میلیون یورویی که 3 میلیون یوروی آن توسط جمهوری اسلامی افغانستان تمویل شده،ادامه اولین مرحله برق رسانی میباشد که شهر های محمود راقی و نجراب را به شبکه برق رسانی کابل وصل میسازد. این پروگرام تازه، دره تگاب و بند نغلو را با هم متصل میسازد. در روز های نزدیک، نماینده گی فرانسوی پیشرفت و انتگریشن که شرکت کارفرما برای انجام پروژه میباشد، نیز موافقت نامه های سودمندی را به منظور شروع هر چه عاجل کار به امضا خواهد رسانید.

کمک فرانسه برای ولایت کاپیسا در چوکات تعهد دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان به هدف کمک نهاد ها و مردم افغان بخاطر ترقی، تقویت اقتصاد محلی و دسترسی به خدمات بنیادی ادامه دارد.

با اجرای دو مرحله اول این پروگرام، 6700 خانوار، 53600 نفر، 50 ساختمان دولتی، 18 مکتب، 702 دکان، 46 کارگاه و 26 هوتل از نعمت برق مستفید گردیدند. مرحله جدید،برق رسانی 2000 خانوار جدید ( تقریباً 16400 نفر، چهار چوب ها و زیربنا های اقتصادی و اجتماعی شان) دربر میگیرد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه