تقرر خانم اَمِلی دو مونتشَلَن بحیث منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه، مسئول امور اروپایی – ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ / ۱۱ حمل ۱۳۹۸

خبرنامهء ریاست جمهوری فرانسه – تغییرات و تعیینات (مارچ ۲۰۱۹ / حمل ۱۳۹۸)

رئیس جمهوری فرانسه در اثر پیشنهاد صدراعظم حکومت فرانسه، ذوات ذیل را انتصاب نمود :

خانم سیبِت ندیایی بحیث منشی دولت نزد صدراعظم، سخنگوی حکومت تعیین گردید ؛

خانم اَمِلی دو مونتشَلَن بحیث منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه، مسئول امور اروپایی مقرر گردید ؛

آقای سِدریک او بحیث منشی دولت نزد وزیر اقتصاد و مالیه و وزیر عملکرد و حسابداری عامه، مسئول فنآوری دیجیتالی منسوب گردید.

در اینجا کلیک کنید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres/article/nomination-d-amelie-de-montchalin-secretaire-d-etat-aupres-du-ministre-de-l

تاریخ نشر 01/04/2019

قسمت بالایی صفحه