تقرری رئیسه جدید "شبکهء نظامی زنان "

"شبکهء نظامی زنان " – (دبلیو.ام.ان.) یک شبکه غیر رسمی است متشکل از زنان نظامی و ملکی، مربوط به تمام ملیت های که وظایف یا مأموریت ها را درعرصهء دفاع بنفع سازمان ملل متحد که آن چه در داخل دارالانشأ این سازمان باشد و یا در قلب نمایندگی های دائمی کشور متبوع شان انجام می دهند.

JPEG

بمنظور افزایش اشتراک زنان در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، ملاقات ها بخاطر انجام تبادل نظریات و اما نیز برای ارائه و معرفی عملکردهای مختلفی که از سوی اعضای دائمی در راستای برآورده ساختن اهداف شاخص "انثی سازی" تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد به پیش برده می شود، تنظیم و انسجام می یابد.

این شبکه در مطابقت کامل با پلان راهبردی درمورد تساوی جنسیتی عنوانی کارمندان یونیفورم پوش قرار دارد. یادآور باید شد که این پلان راهبردی بتاریخ ۱۰ جنوری ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) از سوی سازمان ملل متحد گشایش یافته و راه اندازی گردید. محتوای پلان راهبردی مذکور بالای عمله و فعله نظامی، امنیتی، قضایی و امور محابس، خدمتی در مقر سازمان ملل متحد و یا اعزامی به ساحه عملیات تعمیل می گردد.

فرمانده خانم نادیه ریفی، معاونهء مشاور نظامی در نمایندگی دائمی جمهوری فرانسه، مسئول نفوذ نظامی، سر از روز جمعه ۱۴ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۴ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) بعوض خانم مِت بیرکِلوند اوکنور، معاونهء مشاور نظامی در نمایندگی دائمی سلطنت ناروی، بحیث رئیسهء "شبکهء نظامی زنان " نصاب تقرر یافت.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/La-commandante-Nadia-RIFFI-presidente-du-Women-s-Military-Network

تاریخ نشر 24/06/2019

قسمت بالایی صفحه