تقرری آقای ژان – ایوو لودریان بحیث وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۱۷ می ۲۰۱۷ / ۲۷ ثور ۱۳۹۶)

در اثر پیشنهاد آقای ادوارد فیلیپ، صدراعظم جدید و تصویب مقام ریاست جمهوری، آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای ژان – ایوو لودریان را بحیث وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مقرر نمود.

JPEG

خانم ماریئل دوسارنِز در سمت وزیر مسئول امور اروپایی انتصاب گردید.

JPEG

انتقال قدرت میان وزرأی اسبق و جدید الانتصاب امور خارجه جمهوری فرانسه، آقایان ژان – مارک ایرو و ژان – ایوو لودریان درحضورداشت جمیع منسوبین وزارت مربوطه، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ می ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۷ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی در مقر وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" صورت پذیرفت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در این عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/jean-yves-le-drian-nomme-ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-17-05

تاریخ نشر 18/05/2017

قسمت بالایی صفحه