تفویض شهادتنامه ها به 61 تن از محصلین نرسِنگ – فیض آباد – 16 سپتامبر 2015 مطابق 25 سنبله 1394 [fr]

در اخیر سال 2010، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) جهت تقویت ظرفیت های کارمندان بخش صحت و بهبود عرضهء خدمات صحی - معالجوی به مریضان در ولایت بدخشان، مبلغ 7،5 میلیون یورو را به بنیاد آغا خان اعطأ نمود. تعلیم و تربیه بسطح دیپلوم برای پرستاران اناث و قابله های جوامع محل، در چوکات برنامه یادشده انسجام می یابد.

JPEG

بروز چهارشنبه 16 سپتامبر 2015 مصادف به 25 سنبله 1394، مراسمی تفویض شهادتنامه ها به 61 تن از محصلین نرسِنگ در شهر فیض آباد، با حضورداشت خانم فریده مُهمند، وزیر تحصیلات عالی، آقای عبدالبصیر سرور، معین وزارت صحت عامه، آقای شاه ولی الله ادیب، والی بدخشان و خانم نورجهان ماوانی، نمایندهء دیپلوماتیکِ بنیاد آقا خان برگزار شد. از آژانس انکشافی فرانسه، خانم سوفی ترآن مسئول مأموریت، نمایندگی می کرد.

JPEG

تقویهء ظرفیت های کارمندان بخش صحت در کشور، بخصوص در ولایت بدخشان که در حالت صحی خطرناکی قرار دارد، یک اولویت می باشد. عملاً میزان مرگ و میر مادران و اطفال در جملهء بُلندترین ردیف این نوع مرگ و میر در جهان است. یکی از اهداف پروژهء تمویل شده از سوی آژانس انکشافی فرانسه (AFD) را همانا توسعهء شق آموزش پرستاران اناث بسطح دیپلوم، بذریعهء پشتیبانی از انستیتیوت علوم صحت و در همکاری با وزارت صحت عامه تشکیل می دهد. 100 پرستار خانم و 29 قابله، قبلاً درچهارچوب برنامه متذکره فارغ التحصیل گردیده و شهادتنامه های شان را اخذ نموده اند.

JPEG

تاریخ نشر 27/09/2015

قسمت بالایی صفحه