تفویض دیپلوم های امتحانات "دِلف" به اکادمی ملی نظامی افغانستان [fr]

بتاریخ 06 دسامبر 2015 (15 قوس 1394)، در اکادمی ملی نظامی افغانستان – قرغه، اولین مراسم تفویض اسناد فراغت و موفقیت در امتحانات "دِلف" که از سوی بخش همکاری نظامی سفارت و مقامات مکتب نظامی نامبرده دایر گردیده بود، برگزار شد.

طی مراسمی که مشترکاً از جانب آمر بخش تعلیمات و دگروال غلام سرور واحدی و دگروال ژان- میشل مییهِ اَتشهء نظامی سفارت ریاست می شد، به 9 تن از افسران جوان اسناد فراغت و کامیابی در امتحانات لسان فرانسوی "دِلف ای 1، 7، ای 2 و 4 از بی 1" تفویض گردید.

آمر بخش تعلیمات و اَتشهء نظامی هر دو طی سخنرانی های خویش، کیفیت روابط فرانسه و افغانستان را، بلخصوص در مورد تعلیم و تربیهء نخبگان نظامی و همچنان اهمیت فراگیری زبان فرانسوی که درب مکاتب مختلف تعلیمات نظامی فرانسوی را بروی شایسته ترین افسران جوان و بعداً برای سرافسران پُرتوان و با استعداد فرانسوی زبان می گشاید، خاطر نشان ساختند.

JPEG

قبل از ختم این محفل دوستانه، سابقه دارترین افسر جوان، بر کیفیت و محتوی تدریس معلم فرانسوی تأکید ورزیده و از همکاری نظامی در راستای تعهداش بنفع دیپارتمنت لسان های خارجی اکادمی ملی نظامی افغانستان، اظهار امتنان نمود.

تاریخ نشر 13/12/2015

قسمت بالایی صفحه