تفویض تصدیقنامه های اشتراک در برنامهء آموزشی تحت عنوان "مدیریت نظر به اهداف معین" [fr]

بروز جمعه ۲۷ جنوری ۲۰۱۷ (۸ دلو ۱۳۹۵)، مراسم تفویض تصدیقنامه های اشتراک در برنامهء آموزشی تحت عنوان "مدیریت نظر به اهداف معین" که از تاریخ ۱۷ اکتوبر الی ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۲۶ میزان تا ۱۳ عقرب ۱۳۹۵) در فرانسه تنظیم یافته بود، در مقر ریاست جمهوری دایر گردید.

ما قبلاً با شما روی همین سایت سفارت درمورد رویکاری مربوط به انکشاف ظرفیت خودکفای تعلیمات در دفتر امور اداری ریاست جمهوری که از سوی "ایکسپِرتیز فرانس" (کارشناسی فرانسه) عملی شده و از تاریخ ۱۷ اکتوبر الی ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۲۶ میزان تا ۱۳ عقرب ۱۳۹۵) منتهی به تدویر برنامهء آموزش دهی تحت عنوان "مدیریت نظر به اهداف معین" در فرانسه گردید، صحبت نموده بودیم. معهذأ، مراسم تفویض تصدیقنامه های اشتراک در کارآموزی، بروز جمعه ۲۷ جنوری ۲۰۱۷ (۸ دلو ۱۳۹۵) در مقر ریاست جمهوری برگزار گردید.

JPEG

آقایان ظریف مجددی، رئیس مرکز تعلیمات دفتر امور اداری ریاست جمهوری، پاسکال هانس، مشاور همکاری و امور فرهنگی و متخصصین انجمن "کالیفورم"، شریک تخنیکی تعلیمات، تصدیقنامه های اشتراک در برنامهء آموزشی را به کارمندان ذیربط افغان سپردند. تذکار باید داد که این مأمورین وابسته به دفتر امور اداری ریاست جمهوری، دارالانشأی عمومی شورای وزیران، دفتر رئیس اجرائیه، شورای ملی، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، اداره مستقل ارُگان های محلی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی استند.

JPEG

در این مراسم از تعهد جمیع طرفین در راستای توسعهء تعلیمات در افغانستان با همکاری مربیان محلی یادآوری بعمل آمد. بدین منظور، رویکار مذکور اکنون بالای آموزش انجنیران اصول تدریس مصروف بوده و طی سه ماه دوم سال جاری ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۱۳۹۶) برنامه تعلیم و تربیهء مربیان را جهت تطبیق عین تعلیمات دربارهء "مدیریت نظر به اهداف معین"، در کابل پیاده می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه