تفویض تجهیزات به لابراتوارهای پوهنځی طب کابل [fr]

با حضورداشت معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنځی طب کابل، بتاریخ 8 نوامبر 2015 (17 عقرب 1394) تجهیزات طبی مورد ضرورت محصلین طب به لابراتوارهای آن پوهنځی سپرده شد.

JPEG

این مراسم بیانگر همکاری پیگیرانهء فرا نسه در ساحهء تحصیلات عالی و بخصوص در بخش صحت می باشد. این وسایل طبی، جهت بهبود سطح تمرینات و تجارب معالجوی و کارکردها در بخش صحت، در دسترس محصلین طب بعد از ختم سال سوم تحصیلی شان، مورد استفاده قرار می گیرد.

JPEG

با تفویض تجهیزات فوق الذکر، انتظام آموزش دهی که با همکاری آسایشگاه های "لیون" صورت می پذیرد، به پایه اکمال می رسد. اکنون دو معاون – کارآموز یک دورهء کارآموزی را برای مدت شش ماه در شهر "لیون" فرانسه سپری می نمایند.

JPEG

تاریخ نشر 22/11/2015

قسمت بالایی صفحه