تفویض اسناد فراغت تعلیمات پرستاران اناث و قابله ها در فیض آباد ولایت بدخشان

در اخیر سال 2010، آژانس فرانسوی انکشاف جهت تقویهً ظرفیت کارمندان بخش صحت و بهبودی خدمات صحی ولایت بدخشان، با مبلغ 5.7 میلیون یورو (معادل 420 میلیون افغانی) بنیاد آغا خان را تمویل کرد. درچوکات این برنامه، تعلیمات و آموزش پرستاران اناث و قابله های مردم محل تدوین می یابد .
بروز دوشنبه 25 آگست 2014 مصادف 3 سنبله 1393، مراسم تفویض 20 سند فراغت پرستاران اناث و 30 سند فراغت قابله ها در شهر فیض آباد تحت ریاست محترم شاه ولی الله والی بدخشان، رئیس صحت ولایت، رئیسه انستیتیوت ملی علوم صحی و نمایندگان "خدمات صحی آغا خان" دایر گردید. در این مراسم ژوسلن لونور رئیس آژانس فرانسوی انکشاف در افغانستان حضور داشت.
برای یک خانمی درمناطق کوهستانی دوردست ولایت بدخشان، زمینهً مراقبت طی دوران حاملگی اش بواسطهً کارکنان مجرب صحی خیلی محدود است. زیرا مراکز صحت اندک بوده و آن مراکزی که هم وجود دارد نظر به نبود عمله و فعلهً ورزیده و عدم جا و وسائل طبی نمی تواند خدمات لازمه و مناسب را ارائه دهد.
بدخشان پایین ترین شاخص های صحت مادر و طفل کشور را دارا است. برای حدودآ 184000 تن خانمانی که در سن بارداری قرار دارند، میزان مرگ میر مادران بیش از %38 اوسط ملی می باشد (101 مورد مرگ و میر در 1000 ولادت). آمادگی به خدمت کارکنان صحت نیز ضعیف است. ولایت بدخشان دارای کم و بیش 120 پرستار زن و مرد و 80 قابله می باشد. اطلاعات دست داشته حاکی بر آن است که در قرآ و قصبات %100 زایمان در منزل صورت گرفته و تنها %2 آن از موجودیت و همراهی یک قابله واجد شرایط مستفید می شود. معذالک تقویهً منابع بشری اولویت وزارت صحت عامه افغانستان را تشکیل می دهد.

تاریخ نشر 04/09/2014

قسمت بالایی صفحه