تعویق برگزاری انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و هیئات قونسلی [fr]

به دلیل جو و فضای موجوده نأشی از شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، برگزاری انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و هیئات قونسلی که در ابتدأ بروزهای ۱۶ و ۱۷ می ۲۰۲۰ میلادی (۲۷ و ۲۸ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی)، و متعاقباً در ماه جون ۲۰۲۰ میلادی (ماه های جوزا/سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) پیش بینی و تعیین شده بود، به تعویق افتاد.

بروز جمعه ۲۲ می (۲ جوزا) گذشته، یک گزارش حکومت جمهوری فرانسه منوط به وضعیت و حالتی نأشی از شیوع مرض واگیر فوق الذکر منضمه نظریهء منتشره ۱۸ می (۲۹ ثور) شورای علمی، به پارلمان سپرده شد. حکومت با درنظرداشت دیدگاه و نظریهء شورای علمی، گزینهء تعویق مجدد تنظیم، تنسیق و تدویر انتخابات قونسلی را تا تاریخ بعدی و امر ثانی برگزیده و وضع نمود.

معلوماتی وابسته به تاریخ انتخابات و به اسلوب عملی تنظیم و انسجام آن، قبل از ختم ماه جون سال جاری میلادی (قبل از تاریخ ۱۰ سرطان سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) بذریعهء سایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/) عنوانی رأی دهندگان و نامزدان گسیل خواهد گردید.

PNG

برگزاری انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و هیئات قونسلی به تعویق افتاد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه