تعویق برگزاری انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و هیئات قونسلی [fr]

به دلیل جو و فضای موجوده نأشی از شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، برگزاری انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و هیئات قونسلی که بروزهای ۱۶ و ۱۷ می ۲۰۲۰ میلادی (۲۷ و ۲۸ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی) پیش بینی و تعیین شده بود، به تعویق افتاد.

یک گزارش حکومت جمهوری فرانسه منوط به وضعیت و حالتی نأشی از شیوع مرض واگیر فوق الذکر جهت ارزیابی و مداقه مجدد شرایط و اوضاع درقبال تنظیم و تنسیق دور دوم انتخابات شاروالی ها، در نیمه ماه می (اوآخر ماه ثور) تدوین خواهد یافت. گزارش مذکور نیز زمینهء اتخاذ تصمیم قاطع را در تعیین تاریخ برگزاری انتخابات قونسلی فراهم خواهد کرد. تدویر انتخابات قونسلی بشرط اینکه واجد شرایط صحی و متمتع از لوازم و امکانات مادی انتظام و انسجام باشد، می تواند در عین تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات شاروالی ها در جمهوری فرانسه صورت پذیرد.

معلوماتی وابسته به تاریخ انتخابات و اسلوب عملی تنظیم و انسجام آن حینیکه در سایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه () تعبیه و آماده شد، به رأی دهندگان و نامزدان گسیل خواهد گردید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه