تعهــــــــد فــــــرانسه در قبـــال لغــــو مجـــازات اعــــدام

تعهد فرانسه براي لغو جهاني اعدام مشخص و ثابت ميباشد. اين مبارزه يكي از اولويت هاي فرانسه در عرصه حقوق بشر به سطح بين المللي بوده و در عملكرد كشور در خارج، شكل ميگيرد.
این سفارشات كاملاً شامل روند جهانی طرفدار الغای قطعي مجازات اعدام ميباشد، طوريكه فراخوان به سوي مهلت جهت تعليق جهاني در چارچوب شصت و هفتمين اجلاس عمومي سازمان ملل متحد آنر ثابت مينمايد.

اتحاديه اروﭘـا و فرانسه اعدام را يك رفتار ظالمانه و غير انساني شمرده و لغو آن را در حفاظت از حق زندگي سهيم ميشمارند. مجازات اعدام به هيچ وجه در مبارزه عليه جنايات مفيد نيست. اعدام هيچ مفاد وقايوي نداشته و نشانهْ از ناكامي عدالت ميباشد.
در اين راستا، فرانسه مكان خاص و شناخته شدهْ را در بين دول متعهد عليه اعدام كسب نموده است. با وجود كاهش در محكوميت ها و اعدام ها در جهان، اعدام هنوز هم در 57 كشور و يا سرزمين عملي ميگردد.
نقشه انتراكتيف اعدام در جهان را كه از طرف فرانس دﭘﭘلوماسي منتشر گرديده است، مشاهده نمايد.
مقاله فرانس دﭘﭘلوماسي را راجع به وضعيت اعدام در جهان مطالعه نمايد.
بدين ترتيب، فرانسه و ساير شركاي اروﭘـاييش، ممالك مربوطه را به تصويب اسناد بين المللي مانند دومين ﭘروتوكول اختياري كه مربوط به ميثاق بين المللي در رابطه به حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد است، تشويق مينمايد.
به طور عموم، فرانسه به تنهايي و يا در چوكات اتحاديه اروﭙـا، تدابيري را با اين ممالك روي دست گرفته است تا آنها را به لغو اعدام و يا حد اقل به رعايت يك مهلت در مورد اعدام منحيث قدم اول در راستاي الغاي قطعي مجازات اعدام، تشويق نمايد. اين تدابير همچنان به سود موارد انفرادي محكومين به اعدام روي دست گرفته شده است.
منحيث نمايندگي فرانسه در خارج، شبكه هاي دﻴﭙلوماتيك به شدت روي اين موارد بيسج گرديده اند. فراتر از چارچوب عمومي، فعاليتهاي فرانسه برعلاوه از اين ميتواند اشكال خاص ديگر را نيز اتخاذ نمايد كه شبكه يك وسيله انتشار خوب، به طور مثال: حساس نمودن جامعه مدني، براي آنها شده ميتواند.

تاریخ نشر 05/10/2012

قسمت بالایی صفحه