تعلیمات فرانسوی در خارج – جلسهء بین الوزارتی درمورد راهبرد توسعهء شبکه (پاریس، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ / ۳ قوس ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و خانم نجات والو – بالقاسم، وزیر معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات فرانسه، بروز چهارشنبه ۲۳ نوامبر (۳ قوس) مشترکاً یک جلسه ای را درمورد تعلیمات فرانسوی در خارج ریاست نمودند.

JPEG

این نشست دوجانبه وزرأ درچوکات کار مشترک هر دو وزارتخانه، متصدیان و جمیع شرکای شان، جهت تقویت تعلیمات و آموزش فرانسوی در خارج صورت پذیرفت.

وزرأی نامبرده در وهله نخست عملکردهای رهبری شده را از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) بدینسو جمع بندی کرده، و بعداً راهکارهای جدیدی را جهت پشتیبانی از توسعه شبکهء تعلیمات فرانسوی در خارج و تحکیم موضع این شبکهء آموزشی درگیر با یک ماحول مملو از رقابت های روزافزون اعلام نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/actualites-et-evenements/article/enseignement-francais-a-l-etranger-reunion-interministerielle-sur-la-strategie

تاریخ نشر 24/11/2016

قسمت بالایی صفحه