تعلیمات فرانسوی در خارج – اعطأی جایزهء ادبی "گونکور ۲۰۱۶" به خانم لیلا سلیمانی، نویسنده و شاگرد سابق لیسهء دِکارت رباط (۸ نوامبر ۲۰۱۶ / ۱۸ عقرب ۱۳۹۵)

ما مراتب تبریکات و تهنیات صمیمانه خودرا به خانم لیلا سلیمانی نویسنده، شاگرد اسبق لیسه فرانسوی دِکارت رباط در کشور مراکش، بمناسبت تفویض جایزه ارزشمند ادبی "گونکور ۲۰۱۶" به اثراش تحت عنوان "ترانهء دلنشین"، تقدیم می نماییم.

JPEG


خانم لیلا سلیمانی قبل از عزیمت به کشور فرانسه جهت ادامهء تحصیلات عالی خویش، از لیسه فرانسوی دِکارت سند فراغت تدریسات ثانوی را کسب نمود.

JPEG

ما مراتب تبریکات نیک خودرا نیز به آقای گائل فای، شاگرد پیشین مکتب فرانسوی بوجومبورا در کشور بُروندی و کاندید نهایی رقابت ادبی و فرهنگی جایزه معتبر "گونکور ۲۰۱۶" با کتاب اش زیرعنوان "کشور کوچک" ابراز می داریم.

JPEG

شبکه متشکل از ۴۹۵ نهاد تدریسات فرانسوی در خارج، از ۰۰۰ ۳۴۲ شاگرد که ۰۰۰ ۲۱۷ تن شان شاگران خارجی اند، در ۱۳۷ کشور جهان پذیرایی می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/actualites-et-evenements/article/enseignement-francais-a-l-etranger-attribution-du-prix-goncourt-2016-a-mme

تاریخ نشر 09/11/2016

قسمت بالایی صفحه