تعلیمات فرانسوی در خارج از کشور – برگزاری مراسمی به افتخار بورسیه های برجسته و نخبه (پاریس، ۱۳ جون ۲۰۱۸ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۳ جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه معهء آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت در امور خارجه و درحضورداشت آقای کریستوف بووشار، رئیس آژانس تعلیمات فرانسوی در خارج از کشور (ای.او.اف.او.)، محصلینی مستفید از بورس های برجسته و نخبه را که امسال در دورهء ختم تحصیلات عالی شان در فرانسه قرار دارند، در مقر وزارت امورخارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" بحضور پذیرفت.

JPEG

این رویداد پاسخی بود به تقاضای رئیس جمهوری فرانسه ضمن سخنرانی مورخ ۲۰ مارچ (۲۹ حوت) اش مبنی بر تأیید موصوف براینکه ۵۰۰ نهاد آژانس تعلیمات فرانسوی در خارج از کشور (ای.او.اف.او.) همچون ستون فقرات عرضهء خدمات آموزشی مان در سراسر جهان است، و نیز به آرزومندی مشارالیه در امر انکشاف بازهم بُلند پروازنه تر شبکهء تعلیمات فرانسوی مان در خارج از کشور.

انتظام بورس های برجسته و نخبه، زمینهء کمک به حدوداً ۸۰۰ محصل خارجی را در طول پنج سال تحصیلی در فرانسه مساعد می سازد. این بورسیه ها نظر به شاخص های مرتبط به داشتن سویهء عالی در معارف، همه ساله از میان فارغین تدریسات ثانوی انتخاب شده و بعداً از بورس های تحصیلی تمویل شده از سوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و آژانس تعلیمات فرانسوی در خارج از کشور (ای.او.اف.او.) برخوردار می گردند.

در حول و حوش پویایی روزافزون محصلین و با درنظرداشت رقابت شدید میان سیستم های تحصیلات عالی اکثر کشورها، موجودیت بورسیه های برجسته و نخبه منحیث یک کارت برنده برای تأمین نفوذ و اثرگذاری فرانسه و ارتقای جاذبیت پوهنتون های اش که این خطه را در چهارمین ردیف جهانی کشورهای میزبان محصلین بین المللی و در اولین قطار جهانی کشورهای غیر انگلیسی زبان قرار داده است، محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید درمورد آژانس تعلیمات فرانسوی در خارج از کشور – (ای.او.اف.او.) : http://www.aefe.fr/
جهت اخذ معلومات بیشتر درعرصه عمومی : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/enseignement-francais-a-l-etranger-ceremonie-en-l-honneur-des-boursiers

تاریخ نشر 18/06/2018

قسمت بالایی صفحه