تعداد افرادیکه مجبور به تبعید و پناهندگی گردیدند، هرگز بدین پیمانه و مکیال تصاعد نداشت.

توضیحات مقدماتی کمیشنر عالی در امور مهاجرین
سخنرانی حاوی بُعد ملی آقای نیکولا دو ریویِر، نمایندهء دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد در شورای امنیت – نیویارک، ۱۸ جون ۲۰۲۰ میلادی / ۲۹ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی

نخست از همه به من اجازه بفرمایید تا به گروه های کاری آژانس ملل متحد برای مهاجرین –"اچ.سی.آر." ازبابت بذل کار و زحمات چشمگیر شان در راستای استحفاظ مهاجرین و دفاع از حقوق شان، صمیمانه ادأی احترام و اکرام نمایم. شما از تعلقات و علاقه مندی جمهوری فرانسه به حرمتگزاری بدون قید و شرط به حق پناهندگی مستحضر هستید.

آقای کمیشنرعالی، آنچنانیکه خود تذکار دادید، تعداد افرادیکه مجبور به تبعید و پناهندگی گردیدند، هرگز بدین پیمانه و مکیال تصاعد نداشت. من علی الخصوص به منطقهء ساحل قارهء افریقا و خاصتاً به کشور بورکینا فاسو می اندیشم، در ساحاتی که طی کمتر از یک سال تعداد بیجاشدگان داخلی بیش از چهار برابر گردیده است.

تشریک منسجم و یکپارچه مسئولیت ها باید اصل رهبری عملکرد مان را تشکیل دهد. پذیرایی و استقبال از مهاجرین نه تنها یک وجیبه و مکلفیت بین المللی است، بل یک وظیفهء اخلاقی نیز توصیف می گردد. این دیگر مربوط به مسئولیت دول می گردد تا در اراضی تحت حاکمیت شان از اتباع خارجی ای که به دنبال زجر و عذاب از اوطان شان فرار نموده اند، محافظت کنند. محض یک رویکرد عمومی و جمعی زمینهء بهبود رسیدگی به معضل مهاجرین، توفیق به مدیریت بهتر امواج مهاجرت ها و مبارزه موثر و کارآ علیه قاچاق مهاجرین و برده داری انسانان را مساعد می سازد.

به همین منظور، تطبیق پیمان جهانی درمورد مهاجرین حائز اولویت است. جمهوری فرانسه در تعمیل تعهداتی که حین برگزاری مجتمع جهانی دربارهء مهاجرین، بخصوص درعرصهء اسکان مجدد، با اعطأی ۰۰۰ ۱۰ جا برای سال های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ میلادی (سال های ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ هجری شمسی)، درعرصهء همکاری عدلی و قضایی، و مرتبط به ادغام شاخصه های زیست محیطی و اقلیمی در راهبرد امور بشردوستانه اش سپرد، فعالانه جد و جهد می ورزد. ما از تمام دول جهان می خواهیم تا بذل سعی و تلاش های شان را تصعید بخشند.

مهاجرین و بیجاشدگان بخصوص در مقابل مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" آسیب پذیر هستند. این مشمشه تعلیق طی مراحل پناهندگی و تبعید را در اکثر کشورها در پی داشت، عودت ها را با وجود اینکه شرایط مناسب و مساعد نبود، تسریع و ننگ و عار شمردن را تصاعد بخشید. مهاجرین نیز در معرض هنایش اجتماعی - اقتصادی این بحران قرار دارند. ما باید بیدار و هوشیار باشیم، و مهاجرین و بیجاشدگان را در راهبردهای ملی و بین المللی ارائهء پاسخ به مرض همه گیر مدغم نماییم.

ایجاد شرایط یک راه حل دوامدار بحران ها مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد می گردد. نا امنی، و تخلفات و نقض های عظیم حقوق بشر، عملاً نخستین عوامل بیجا شدن است. آنچه منوط به کشورهای سوریه و وِنِزوئلا باشد، و یا لیبیا و برما : فقط راه حل های سیاسی زمینهء استقرار ثبات مسمتر در کشورهای فوق الذکر و رفع چالش های وابسته به بیجاشدن های مردمان را فراهم می کند.

بالاخره، ما با اصول بنیادین مرتبط به برگشت مهاجرین معامله و گذشت نمی نماییم : عودت ها باید داوطلبانه بوده و در اوضاع و شرایط مطمئن و آبرومندانه صورت پذیرد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/Le-nombre-de-personnes-contraintes-a-l-exil-n-a-jamais-ete-aussi-eleve

تاریخ نشر 30/06/2020

قسمت بالایی صفحه