تعاملات در بخش رُشد صنعت سیاحت : تبادل نظر با محصلین پوهنتون بامیان [fr]

تعاملات در بخش رُشد صنعت سیاحت : تبادل نظر با محصلین پوهنتون بامیان

JPEG آقای فرانسواَ ریشیهِ، سفیر فرانسه در حال سخنرانی در مقابل حدوداً صد محصل و استاد پوهنتون بامیان

JPEG ولایت بامیان دارای ظرفیت خاص و مهمی در عرصهء صنعت سیاحت است : یک نام شناخته شده در سراسر جهان، محلات باستانی خیلی ارزشمند، مناظر قشنگ، یک پارک طبیعی استثنأیی، اقلیم عالی، امکانات موجود در رشتهء ورزش، یک میدان هوایی، سرک های جدیدالتأسیس و مردم مهمان نواز.

JPEG گفتگو با خانم خاوری، رئیسه پوهنتون بامیان و اساتید : رویکارهای زیادی در زمینهء همکاری مدنظر گرفته شده است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه