تصویب یک میثاق بین المللی درمورد اعمال خشونت و آزار و اذیت حین انجام کار و وظیفه - (۲۱ جون ۲۰۱۹ / ۳۱ جوزا ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه از تصویب میثاق بین المللی درمورد اعمال خشونت و آزار و اذیت حین انجام کار و وظیفه از سوی هیئت سه جانبه در اجلاس یکصد و هشتمین مقطع کنفرانس بین المللی کار استقبال و تمجید می کند.

PNG

این نخستین میثاق بین المللی درعرصه، در سالی وضع می گردد که مصادف است به بزرگداشت از صدومین سالگرد سازمان بین المللی کار، و اقدام مزبور اجازهء مبارزه علیه پدیدهء شوم خشونت و آزار و اذیت حین انجام کار و ایفای وظیفه را می دهد.

جمهوری فرانسه با تأمین نقش میانجی و سخنگوی دول عضو اتحادیهء اروپا، به تصویب میثاق بین المللی مذکور کاملاً متعهد است.

تبارز این میثاق جدید ظرفیت تام سازمان بین المللی کار را در راستای تعبیه و ایجاد معیارهای که جوابگوی چالش های معاصر باشد، به اثبات می رساند. منبعد، میثاق فوق الذکر بمنظور تعمیم اش ۱۲ ماه بعد از تصویب، باید از سوی حداقل دو دولت توشیح گردد. یک توصیه نامه ای در این باب ضمیمهء میثاق مذکور گردیده است.

JPEG

میثاق فوق الذکر اذعان می دارد که اعمال خشونت و آزار و اذیت "بگونهء بی رویه و بی توازن متوجه زنان و دختران" بوده، و به دول تذکار می دهد که مسئول ترویج و ارتقای "یک محیط و فضای عمومی صفر تحمل" استند. رئیس جمهور فرانسه امر مبارزه در راستای تأمین برابری میان زنان و مردان را به داعیه بزرگ دور پنجساله ریاست جمهوری خویش مبدل ساخته است. تصویب این میثاق یک پیشرفت عمده ای در مسیر تأمین مساوات میان زنان و مردان توصیف می گردد، و جمهوری فرانسه از این دست آورد اساسی محظوظ و مشعوف است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://onu-geneve.delegfrance.org/Adoption-d-une-convention-internationale-sur-la-violence-et-le-harcelement-au

تاریخ نشر 08/07/2019

قسمت بالایی صفحه