تصدیقنامه های عزیمت یا دخول در سرزمین فرانسه - (۷ اپریل ۲۰۲۰ / ۱۹ حمل ۱۳۹۹) [fr]

با درنظرداشت جو و فضای استقرار حالت اضطرای صحی در جمهوری فرانسه، وضع محدودیت های دسترسی به شهرهای بزرگ فرانسه و داخل قلمرو، و همچنان به سرزمین های جوامع فرابحری کشور مرعی الاجرا گردید.

سراز تاریخ ۸ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۲۰ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی) و از ساعت ۱۲ نیمه شب به بعد، هر مسافر مجبور و مکلف به تکمیل و حمل فورم تصدیقنامه منوط به وضعیت و حالت خویش است، علی الخصوص در موارد ذیل :

- جهت انجام یک سفر بین المللی از خارج بصوب شهرهای بزرگ و داخل قلمرو جمهوری فرانسه ؛

- جهت انجام یک سفر بین المللی از خارج بصوب سرزمین های جوامع فرابحری کشور مزبور.

سند یا مدرک مذکور قبل از تطبیق اقدامات ورودی و جابجایی مسافرین در طیاره یا در یک واسطهء نقلیه دیگر و همچنان حین تفتیش و بازرسی دخولی، به حمالان باید ارائه و تقدیم گردد.

لطفاً در اینجا کلیک کنید و اسناد مذکور را از سایت وزارت امور داخله جمهوری فرانسه اخذ بدارید : site du ministère de l’intérieur.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه