تصاویر

پروژه برق رسانی به کاپیسا یک پروژه شاخص
نمای از خط برق در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا
حفریات وقایوی در منطقه مس عینک
پروژه ساختمان فاز دوم انستیتوت فرانسوی برای اطفال
شاگردان صنف دوازدهم لیسه عالی پیشتاز استقلال در کابل
شاگرد صنف دوازدهم لیسه عالی استقلال در جریان درس زبان فرانسوی
برنامه آموزش استادان در ولایت بامیان توسط موسسه افران و با تمویل آژانس انکشافی فرانسه
دروازه دخولی انستیتوت طبی فرانسوی برای اطفال
پروژه گرم سازی خانه ها با استفاده از انرژی آفتااب تطبیق توسط موسسه Geres و تمویل توسط آژانس انکشافی فرانسه
در انستیتوت طبی فرانسوی برای اطفال
جشن موسیقی 2013 در انستیتوت فرانسوی افغانستان
پروژه حمایت از لیسه های استقلال و ملالی
تمرین تیاتر در انستیتوت فرانسوی
عملیات قلب در انستیتوت طبی فرانسوی برای اطفال
پروژه اعمار کوپراتیف، سردخانه و چاه آب در کابل
بازدید سفیر فرانسه از انستیتوت فرانسوی برای اطفال
کنسرت بالبی باند در جشن موسیقی سال 2013

تاریخ نشر 07/02/2016

قسمت بالایی صفحه