تشکیل جدید شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی

نخستین دور کار و خدمت اعضای شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان. دی.اس.ای.) بعد از اجرای وظایف محوله شان طی سه سال، ختم گردید. بتاریخ ۲۳ جون ۲۰۱۷ میلادی (۲ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) حکم جدید انتصاب اعضای شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی برای یک دوره جدید سه سال، بدست نشر سپرده شد.

ما مسروریم که بالای این تشکیل تجدید یافته، جهت از سرگیری امور شورای مذکور سر از روز دوشنبه ۲۶ جون (۵ سرطان) با تدویر یک جلسه دفتری از قبل برنامه ریزی شده، حساب کرده می توانیم.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/article/nouvelle-composition-du-cndsi

تاریخ نشر 26/06/2017

قسمت بالایی صفحه