تشریک لسان فرانسوی در هشتمین دور "بازی های "فرانکوفونی" (بازی های جوامع فرانسوی زبان) منعقده شهر ابیجان واقع در کشور ساحل عاج (از ۲۱ الی ۳۰ جولای ۲۰۱۷ / از ۳۰ سرطان تا ۸ اسد ۱۳۹۶)

زمانیکه ورزش جهت گواهی دهی به همبستگی جوامع فرانسوی زبان (فرانکوفون) با فرهنگ متحد می شود، ... "بازی های فرانکوفونی" بوجود می آید، و آن یک فُرصت ملاقات و دید و وادیدهای فوق العاده ای است میان بیش از ۳۰۰۰ هنرمند و ورزشکارانی که از سرتاسر جهان عزم سفر را جزم ساخته و تجمع نموده اند.

JPEG

هنرها، ورزش ها و لسان فرانسوی

"بازی های فرانکوفونی" که هر چهار سال بعد از سال پسا اُلمپیک برگزار می گردد، جوانان حول و حوش زبان فرانسوی را تحت پرچم دوستی، از ورای آزمون های ورزشی و کانکورهای فرهنگی به شناخت باهمی و ملاقات همگانی دعوت می کند.

فرانسوی که زبان مشترک ممالک متعهد است، زمینهء گفتگو را میان اشتراک کنندگان ین مراسم و مردم فراهم می سازد. فرانسوی چون زبان اُلمپیک جهت تقویت پیوندهای بوجود آمده حین انجام ملاقات ها، خودرا بخدمت دو لسان جهانی، یعنی ورزش و فرهنگ قرار می دهد.

JPEG

یک جمعیت منسجم و یکپارچه

"فرانکوفونی" (جوامع فرانسوی زبان) متشکل از ۸۴ دولت و حکومت عضو یا شریک بوده که بر محور تشریک یک لسان مشترک، یعنی فرانسوی گردهم آمده و بر اساس یک اصل تهدابگذارهمکاری و همبستگی جد و جهد می ورزد.
مراسم "بازی های فرانکوفونی" آیینه ای است از خود ساختار "فرانکوفونی" : یک فضای شراکت و تبادلات شاد و زنده بواسطهء همبستگی کشورها در میان شان و بگونه بالمثل. این مسابقات شاد و دوستانه یک فُرصت ممتاز و نابی خلق می کند تا خانوادهء فرانسوی زبان (فرانکوفون) در چنین لحظه ای و آنهم در ساحه و ماحول آرام و مسالمت آمیز خودرا بیابد. (...)

ارقام کلیدی دور بازی های سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) :

- دعوت از ۴۸ دولت و حکومت ؛
- منتظرآمدن بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار و هنرمند ؛
- حضورداشت ستاره های بین المللی در عرصه های ورزش و فرهنگ ؛
- انتظار تشریف آوری بیش از ۰۰۰ ۲۰۰ تماشاچی ؛
- انتظار پیگیری بازی ها و مسابقات مذکور از سوی بیش از ۵۰ میلیون تن از بینندگان تلویزیون ها.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2017-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/le-francais-en-partage-pour-la-viiie-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a

تاریخ نشر 07/08/2017

قسمت بالایی صفحه