ترکیه – نتایج همه پرسی (۱۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۷ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه اعلان نتایج همه پرسی درمورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی را که بتاریخ ۱۶ اپریل (۲۷ حمل) در ترکیه بسر رسید، رسماً حصول و درج نمود.

JPEG

این همه پرسی یا "رِفِراندوم" از سوی شورای بزرگ ملی بتاریخ ۲۱ جنوری گذشته (۲ دلو) وضع و تصویب گردید. فرانسه نتایج این همه پرسی را بخصوص فشرده و بهم نزدیک دریافت، و بدین منظور ضرورت مبرم به گشایش باب گفتمان با نیروهای مخالف را بیش از زمانی احساس می کند.

فرانسه با بذل توجه و دقت گزارش ارزیابی سازمان امنیت و همکاری در اروپا (او.اس. سی.ای.) و اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا را که در روند نظارت بر رأی دهی اشتراک ورزیدند، مطالعه خواهد نمود.

با آوردن تعدیلات مذکور در قانون اساسی، تغییرات چشمگیری در ساختار حکومت ترکیه وارد می گردد.

فرانسه همراه با اتحادیهء اروپا، ترکیه را تشویق و ترغیب می کند تا در اجرای مراحل بعدی با روحیهء اجماع، مطابق با ارزش ها و تعهدات سپرده شده در شورای اروپا که در آنجمله کثرت گرایی، تفکیک قواه و حاکمیت قانون جا دارد، داخل اقدام شود. فرانسه از حکومت ترکیه می خواهد تا میثاق اروپایی حقوق بشر را که رجوع به جزأی مرگ را منع ساخته و خود کشور ترکیه آن را امضأ کرده است، مراعات نماید.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-resultats-du-referendum-16-04-17

تاریخ نشر 30/04/2017

قسمت بالایی صفحه