ترکیه – ملاقات و گفتگوی آقای ژان –ایوو لودریان وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با همتای ترکی اش (پاریس، ۵ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۳ میزان ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز پنجشنبه ۵ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۳ میزان ۱۳۹۶) از آقای مولود چاوسوگلو همتای ترکی اش استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

این مشافهه میان جوانب بُلند رتبه ذیصلاح مملکتین که درچوکات گفتمان سازنده و سخت گیرانه مان با کشور ترکیه صورت می پذیرد، به ادامهء عزیمت مورخ ۱۴ و ۱۵ سپتامبر (۲۳ و ۲۴ سنبله) وزیر امور خارجه فرانسه به شهر انقره انجام یافت. جر و بحث های متواترمیان ذوات فوق الذکر بخصوص درمورد مسائل بین المللی و منطقوی ای که در آن ترکیه یک شریک اصلی فرانسه محسوب می گردد، تمرکز داشت.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با همتای ترکی اش گرفتن ابتکاراتی را در راستای دست یابی به یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ سوریه، به ویژه از ورای تشکیل یک گروه تماس بین المللی مطرح ساخت. موصوف اوضاع در اقلیم کردستان عراق بعد از انجام همه پرسی مورخ ۲۵ سپتامبر (۳ میزان) و پیامدهای منطقوی آن را نیزمطمح بحث جانبین قرار داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-entretien-de-m-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-turc-paris-05-10

تاریخ نشر 05/10/2017

قسمت بالایی صفحه