ترکیه – سوال و جواب – برگرفته موجزی از جلسهء مطبوعاتی (۱۴ جون ۲۰۱۹ / ۲۴ جوزا ۱۳۹۸)

سوال : خرید سیستم دفاع ضد موشکی روسی مسمأ به "اس.۴۰۰" را از سوی کشور ترکیه در تناقض و تضاد با امنیت سازمان پیمان اتلانتیک شمال - "ناتو" مشاهده و قضاوت نمی نمایید ؟

جواب : خرید تجهیزات نظامی از جانب جمهوری ترکیه، بدیهاً وابسته به انتخاب مستقل بوده و در حیطهء حاکمیت و سلطهء این کشور قرار دارد. با این وجود، اتحاد پیمان مذکور نیز حائز اهمیت مبرم و اساسی است. عملکرد و همکاری ذات والبینی ظرفیت های نظامی متحدین در زمینه ممد واقع می گردد.

بروز اختلافات احتمالی میان متحدین، این اتحاد و وفاق را شکننده و آسیب پذیر می سازد ؛ معذالک، این دیگر منوط به ایشان است تا چنین اختلافات را حل و فصل نمایند.

آنطوریکه وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دیروز حین عزیمت اش به انقره مسئله ذیربط قضیه را تذکار داد، جمهوری فرانسه برای مقابله با تهدیدات منطقوی ای که می تواند بالای امنیت جمهوری ترکیه فشار وارد و سنگینی کند، درکنار دوست و متحد ترکی اش می ایستد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-q-r-extrait-du-point-de-presse-14-06-19

تاریخ نشر 17/06/2019

قسمت بالایی صفحه