ترکیه – درگذشت یک تبعهء فرانسوی – اطلاعیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (اول جنوری ۲۰۱۷ / ۱۲ جدی ۱۳۹۵)

با کمال تأثر و تأسف درگذشت یک خانمی را که تبعهء فرانسوی و نیز دارای تابعیت کشور تونس بود، حین حمله مرگبار بر کلوب شبانه ای در شهر استانبول ترکیه تأیید می نمایم. شوهر تونسی موصوفه هم کشته شد.

مراتب تسلیت فرانسه را به خانواده و اقارب قربانیان و همچنان به مقامات کشور تونس اظهار می دارم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-deces-d-une-ressortissante-francaise-declaration-de-jean-marc-ayrault

تاریخ نشر 02/01/2017

قسمت بالایی صفحه