ترکیه – آزادی مطبوعات (۳۱ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۰ میزان ۱۳۹۵)

فرانسه جریان تحول اوضاع در ترکیه، بعد از مصادره ۱۵ رسانه بواسطهء فرمانی، بازداشت و اعلان حکم دستگیری چندین عضو روزنامهء "جمهوریت"، منجمله مراد سابونجو مدیر مسئول و اکین اتالی رئیس هیئت مدیره و صاحب امتیاز این روزنامه را با دقت و توجه تام تعقیب می نماید.

JPEG

فرانسه وابستگی عمیق خویش را به آزادی بیان، بخصوص آزادی مطبوعات که رکن اساسی هر جامعهء مردم سالار است، مجدداً یادآور می شود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-turquie-evenements/article/turquie-liberte-de-la-presse-31-10-16

تاریخ نشر 02/11/2016

قسمت بالایی صفحه