ترور استاد برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح

مراتب تسلیت ریاست جمهوری فرانسه و پیام رئیس جمهور سرکوزی به همتای افغانی شان

مراتب تسلیت ریاست جمهوری فرانسه

Word - 22 kb
(Word - 22 kb)

_
پیام رئیس جمهور سرکوری به رئیس جمهور کرزی

Word - 24.5 kb
(Word - 24.5 kb)

تاریخ نشر 28/09/2011

قسمت بالایی صفحه