تذکره (شناسنامه ملی) جدید جمهوری فرانسـه

قبل از تاریخ ۲ آگست ۲۰۲۱ میلادی (۱۲ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی)، امر پخش و توزیع تذکره (شناسنامه ملی) جدید فرانسوی در شبکهء قونسلی جمهوری فرانسه مرعی الاجرا خواهد گردید.

جمهوری فرانسه از سه سال بدینسو، به یک اقدامی مبنی بر نوسازی تذکره (شناسنامه ملی) کشور که شکل و شمایل کنونی آن به سال ۱۹۹۵ میلادی (سال ۱۳۷۴ هجری شمسی) برمی گردد، پیهم مبادرت ورزید.

تذکره (شناسنامه ملی) جدید فرانسوی ایمن تر، عملی تر و همچنان اسهل بوده، و ظاهر و تحلی آن آذین تزیینات لازمه عصری خواهد یافت. بدین منوال، مقامات رسمی جمهوری فرانسه می کوشند تا برعلیه پدیدهء مذموم جعل هویت (اسناد مجعول، غصب) مادام با هنایش بیشتر مبارزه نمایند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درمورد تذکره (شناسنامه ملی) جدید جمهوری فرانسه :
https://in.ambafrance.org/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite-18212#Quand-et-comment-se-procurer-la-nouvelle-carte-nationale-d-identite-nbsp
https://in.ambafrance.org/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite-18212#Dois-je-renouveler-ma-carte-qui-est-a-l-ancien-format
https://in.ambafrance.org/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite-18212#Le-recueil-des-empreintes-obligatoires
https://in.ambafrance.org/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite-18212#Une-nouvelle-duree-de-validite

این جزم عزم به نوسازی درچوکات قوانین اروپایی صورت می پذیرد. زیرا، تمام دول عضو اتحادیهء اروپا برحسب یک مقررهء پارلمان اروپا و شورای اروپا تعهد سپردند تا یک شکل و شمایل جدید تذکره ها (شناسنامه های ملی) را قبل از تاریخ ۲ آگست ۲۰۲۱ میلادی (۱۲ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی) طبع و توزیع نمایند.

تذکره (شناسنامه ملی) جمهوری فرانسه که شکل و قالب کارت بانکی (بسان جواز رانندگی جدید) را بخود دارد، حاوی یک چسب برقی خیلی ها ایمنی، متضمن یک عکس چهرهء دارنده تذکره (شناسنامه ملی) و نشان انگشتان موصوف است.

تذکره (شناسنامه ملی) جدید فرانسوی نیز مجهز با یک ملفوفه برقی مشهود بوده که اذن خوانش خودکار را می دهد. تذکره (شناسنامه ملی) جدید کشور باید زمینهء مبارزه را با جعل و غصب هویت فراهم کند.

چه وقت و چگونه تذکره (شناسنامه ملی) جدید فرانسوی را می توان بدست آورد ؟

روال طی مراحل فعلی جهت اخذ تذکره (شناسنامه ملی) فرانسوی نزد شعبات مربوطه قونسلی تغییر نمی پذیرد.

مستدعیینی که متقاضی کسب نخستین تذکره (شناسنامه ملی) و یا تجدید میعاد اعتبار تذکره (شناسنامه ملی) ساقط و منقضی اند، از اصدار و توزیع تذکره (شناسنامه ملی) جدید کشور بهره مند خواهند گردید.

من تذکره (شناسنامه ملی) سابق ام را باید تجدید نمایم ؟

شما، درصورتیکه تذکره (شناسنامه ملی) کنونی تان هنوز مدار اعتبار باشد، بطور پیشگیرانه ضرورت به تجدید آن ندارید.

شما محض سر از سال ۲۰۳۱ میلادی (۱۴۱۰ هجری شمسی) به بعد، دیگر با تذکره (شناسنامه ملی) سابق تان در حدود و ثغور اروپا سفر نخواهید توانست.

اخذ و ثبت نشان انگشتان اجباری و الزامی است -

حین تقاضای اخذ تذکره (شناسنامه ملی) جمهوری فرانسه، ارائه، ثبت و تسجیل نشان انگشتان متقاضی جهت ادغام آن در چسب کارت هویت، بایا و حتمی خواهد بود.

اثر نشان انگشتان درصورتیکه دارندهء تذکره (شناسنامه ملی) فرانسوی تقاضا بعمل آورد، در طی مراحل و رسیدگی به پرونده های منوط به امور اداره ملی احصائیه و ثبت احوال نفوس جمهوری فرانسه محفوظ و محروس نخواهد گردید.

میعاد اعتبار جدید

جهت رعایت مقررات اروپایی، میعاد اعتبار تذکره (شناسنامه ملی) جدید جمهوری فرانسه نه بیش از پانزده سال، بلکه ده سال خواهد بود.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه متذکره :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14736
https://in.ambafrance.org/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite-18212

تاریخ نشر 19/04/2021

قسمت بالایی صفحه