تدویر یک دورهء کارآموزی در بخش کمپیوتر بنفع پولیس ضد دهشت افگنی جمهوری اسلامی افغانستان [fr]

بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل از تاریخ ۱۲ الی ۲۳ ماه آگست ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۱ برج اسد تا اول برج سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک دورهء کارآموزی تطبیق داده شناسی یا طُرق بهره برداری از کمپیوتر را بنفع ۱۶ تن از کارآموزان مربوط به شعبات مختلف ریاست امور ضد دهشت افگنی وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان دایر کرد.

JPEG

این دورهء آموزشی که برمحور مطالعه و مداقه نظم مدیریت مراکز داده ها بنام "اکسِسِ" می چرخید، از جانب یک متخصص افغان در بخش داده شناسی یا رشتهء کمپیوتر رهبری شد.

رئیس بخش تعلیمات وزارت امور داخله افغانستان با معیت و مشایعت معاون ریاست امور ضد دهشت افگنی، معاون اتاشه امنیت داخلی و متخصص تخنیک بین المللی بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، مراسم توزیع تصدیقنامه ها را بروز چهارشنبه ۲۳ آگست (اول سنبله) ریاست نمود.

رئیس تعلیمات وزارت کشور ضمن سخنرانی اش بر دوستی تاریخی ای که هر دو کشور مان را پیوند میدهد و بعداً براهمیت تِکنالوژی های جدید و اثرگذاری مثبت اینگونه تعلیمات بر افزایش موثریت و کارآیی عرضهء خدمات تأکید ورزید. موصوف در زمینه از فرانسه صمیمانه اظهار سپاس و امتنان نمود و خواهان برگزاری مجدد این چنین کارآموزی ها برای مابقی منسوبین وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه