تدویر یک دورهء کارآموزی در بخش کمپیوتر بنفع پولیس افغانستان [fr]

بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه، از تاریخ ۱۸ فبروری الی اول مارچ ۲۰۱۷ (از ۳۰ دلو تا ۱۱ حوت ۱۳۹۵)، در کابل یک دورهء کارآموزی تطبیق داده شناسی یا طُرق بهره برداری از کمپیوتر را در اکادمی تمرینات پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان دایر نمود.

بدین ترتیب، دوازده تن از کارآموزان مربوط به پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، پولیس سرحدی و پولیس مرکز عدلی و قضایی، موفق به فراگیری استفاده از چند نرم افزار اداری گردیدند. دروس مربوطه از جانب یک متخصص افغان در بخش داده شناسی یا رشتهء کمپیوتر رهبری شد.

JPEG

محترمین جنرال بهشتی، رئیس تعلیمات وزارت امور داخله افغانستان، معهء دگروال امیر، رئیس اکادمی تمرینات پولیس مبارزه با مواد مخدر، مقامات چند به نمایندگی از پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، پولیس مرکز عدلی و قضایی و پولیس سرحدی، قوماندان پولیس فرانسوا – اِکزاویهِ اشار، معاون اتاشه امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، و قوماندان پولیس فرانک دانیلو، مسئول همکاری در بخش پولیس، مراسم توزیع تصدیقنامه ها را به اشتراک کنندگان ریاست نمودند.

محترم جنرال بهشتی طی سخنرانی خویش انکشاف سریع و سرسام آور تِکنالوژی های جدید و اهمیت و اثرگذاری اینگونه تعلیمات را بر افزایش موثریت و کارآی عرضهء خدمات مطرح نمود. محترم جنرال بهشتی در این محفل از کمک کشور فرانسه در این زمینه صمیمانه اظهار سپاس نمود و خواهان برگزاری مجدد این چنین کارآموزی ها به نفع باقی منسوبین وزارت امور داخله افغانستان گردید.

JPEG

در حالیکه بتاریخ ۲۷ فبروری گذشته (۹ حوت) وزرأی امور داخله فرانسه و افغانستان در شهر پاریس باهم ملاقات و گفتگو نمودند، تدویر این مراسم فُرصت تازه ای بود جهت یادآوری از عزم جدی فرانسه در قبال پیگیری همکاری تحکیم یافته بسود پولیس افغانستان، بخصوص در عرصهء مبارزه علیه دهشت افگنی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مسکرات و مواد مخدر.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه